• 04.09.2018

          4 Września 2018r. w szkole w Kolonii Lisowice odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Działoszynie. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu, szkole  i w domu. Panowie Policjanci w formie praktycznej przpomnieli dzieciom podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, następnie wytłumaczyli jak należy zachowywać się w kontaktach z obcymi ludźmi,jak dbać o własne bezpieczeństwo i innych oraz do kogo zwracać się w sytuacji zagrożenia. Policjant zademonstrował dzieciom pozycje jaką powinny przyjąć gdy zaatakuje je pies. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, na koniec podziekowały Panom policjatom.

  W nowym roku szkolnym 2018/2019 przypominamy zasady bezpieczeństwa. - Obrazek 1W nowym roku szkolnym 2018/2019 przypominamy zasady bezpieczeństwa. - Obrazek 2

 • DZIEŃ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH

 • EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

  EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU - Obrazek 1

  Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

 • Narodowe Czytanie

   

  Narodowe Czytanie - Obrazek 1Narodowe Czytanie - Obrazek 2Narodowe Czytanie - Obrazek 3

  Narodowe Czytanie - Obrazek 4

  Dzięki owocnej współpracy  z Biblioteką Publiczną w Działoszynie po raz czwarty przyłączyliśmy się do obchodów ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. 
  Podczas spotkania wspólnie odczytane został wybrane fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego uzupełnione streszczeniem lektury. Każda czytająca osoba otrzymała podziękowanie wraz z pamiątkowym stemplem akcji otrzymanym od kancelarii prezydenckiej.

 • Udział w korowodzie

  Udział w korowodzie - Obrazek 1

  23 czwewca uczniowie naszej szkoły wspólnie  z władzami samorządowymi na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn- p. Rafałem Drabem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Działoszynie p. Kazimierzem Środą,  Zespołem Folklorystycznym Trębaczewianie oraz Zespołem Folklorystycznym Kamnik ze Słowenii,  brali udział  w  barwnym korowodzie, który wyruszył z pod Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn i otwierał festiwal „Noce Świętojańskie”.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Rozkład jazdy autobusu w dniu 3 września (poniedziałek):

  Kierunek Zalesiaki - 7.50, Zalesiaki Pieńki 8.00,

  Kierunek Węże, Kiedosy - 7.40

   

  Rok szkolny 2018/2019 rozpoczniemy mszą św. o godz. 8.30.

  Następnie udamy się do budynku szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz na spotkania z wychowawcami.

  Autobusy odwiozą uczniów o godzinie 10.00.

   

   

 • RODO

  Klauzula Informacyjna – monitoring

   

   

  1. Dyrektor  Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Administrator Danych Osobowych monitoringu wizyjnego.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
  3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
  4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez 30 dni.
  6. Każdemu przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor  Zespołu Szklono -Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą filialną w Kolonii Lisowice.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:
  1. ustawy z Prawo oświatowe (t.j. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).
  3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

  oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
   w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
   z przepisów prawa.
  3. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
  1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
   (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  3. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Szkole

  Przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
  1. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,
   że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

   

   

 • BEZPIECZNE WAKACJE
  Szanowni Rodzice !
  Już wkrótce rozpoczną się wakacje letnie. Dla dzieci i młodzieży szkolnej to czas wypoczynku i zabawy. W dużej mierze od nas – dorosłych zależy, aby ten czas był spędzony zdrowo i bezpiecznie.

  MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

  Przypominamy, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

  Warto również zapoznać się z ciekwymi i niezwykle przydatnymi materiałami przygotowanymi przez różne instutycje: MATERIAŁY INFORMACYJNE

  PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

 • LEPSZA SZKOŁA