Statut Szkoły SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018

Dokumenty

Statut Szkoły

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/2017/2018                                                                                     Rady Pedagogicznej z dnia 23.10.2017 r.

 

 

STATUT

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie                             ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice

 

Szkoły Podstawowej                                                  im. Marii Konopnickiej  w Raciszynie

 

 

 

 

 


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017r. poz. 59),
  3. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie  „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908),
  6. Inne akty prawne wydane do ustaw.

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1: Postanowienia ogólne_ 3

Rozdział 2: Cele i zadania szkoły_ 4

Rozdział 3: Sposób realizacji zadań szkoły_ 7

Rozdział 4: Organy szkoły i ich kompetencje_ 12

Rozdział 5: Organizacja pracy szkoły_ 28

Rozdział 6: Nauczyciele i inni pracownicy szkoły_ 39

Rozdział 7: Wewnątrzszkolny system oceniania_ 54

Rozdział 8: Prawa i obowiązki uczniów_ 82

Rozdział 9: Bezpieczeństwo i opieka_ 88

Rozdział 10: Pomoc psychologiczno - pedagogiczna_ 92

Rozdział 11: Postanowienia końcowe_ 97

 

 

 

§ 1

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
  w Raciszynie.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Raciszynie, ul. Działoszyńska 65.
 3. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą Filialną
  w Kolonii Lisowice - Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie wchodzi:
  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie,
  2. Szkoła Filialna w Kolonii Lisowice.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty – Delegatura w Sieradzu. Szkoła podstawowa stanowi podstawę kształcenia w systemie oświaty.
 6. Czas trwania cyklu kształcenia obejmuje I etap edukacyjny klasy I-III
  w Raciszynie i Kolonii Lisowice oraz II etap edukacyjny klas IV-VIII w Raciszynie i wynosi 8 lat.
 7. Szkoła podstawowa umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w podstawach programowych.
 8. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
  1. pieczęci podłużnej o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie ul. Działoszyńska 65, 98-355 Działoszyn NIP 5080092081, REGON 361821964, tel. 438413211",
  2. pieczęci okrągłej z napisem „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice”, w środku znajduje się Godło Państwa.
 9. Na budynku szkoły znajduje się tablica z napisem „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. Marii  Konopnickiej w Raciszynie”, a w Szkole Filialnej „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice”.
 10. Na świadectwach szkolnych i innych drukach wpisuje się jako nazwę szkoły: „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. Marii  Konopnickiej w Raciszynie”.

 

§ 2

1. Szkoła jest publiczną ośmioklasową szkołą, która:

  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  3. realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  4. realizuje ustaloną podstawę programową przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania.

§ 3

Czas kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi osiem lat.

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7września 1991r. (Dz. U. Z 2016r. poz. 1943ze zmianami), aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktach prawnych wewnątrzszkolnych w tym w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły. Kieruje się w swojej działalności zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazaniami zawartymi w Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka i Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka, a w szczególności:
  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, uwzględniając warunki szkoły i wiek uczniów,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pras pracy rodziców organizuje się zajęcia świetlicowe,
  4. organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną,
  5. prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,
  6. rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
  7. zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
  8. rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego,
  9. rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą
   w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
  10. dba o rozwój moralny i duchowy dziecka,
  11. uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich,
  12. rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
  13. rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych,
  14. rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
  15. zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznymi zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
  16. uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,
  17. stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej,
  18. kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie
   i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
  19. prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci
   i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
  20. kształtuje świadomość ekologiczną,
  21. wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej
   i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej
   w perspektywie kultury europejskiej,
  22. kultywuje tradycje narodowe i regionalne,
  23. rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne,
  24. umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,
  25. umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego,
  26. umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów,
  27. stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
  28. zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i  ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  29. kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności
   w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość,
  30. wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
  31. kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób,
  32. rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność
    i przedsiębiorczość,
  33. rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki,
  34. wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
  35. ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
  36. wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

 

 

§ 5

 1. Szkoła w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem godności osobistej ucznia.
  1. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej,
  2. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji,
   1. Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie
    z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478),
   2. Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców,
   3. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym,
   4. Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów.
  3. szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  4. wychowawcy, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły i młodzież otaczają szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych,
  5. w miarę posiadanych możliwości szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując koła zainteresowań i inne formy zajęć pozalekcyjnych,
  6. umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów,
   1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne. W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę,
   2. nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

§ 6

 1. Uwzględniając wiek uczniów i potrzeby środowiskowe oraz obowiązujące
  w szkołach przepisy bhp, szkoła podejmuje następujące zadania:
  1. za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych
   i nadobowiązkowych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, opiekun zespołu lub organizacji. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości opiekę sprawuje jeden nauczyciel dla grupy 30 uczniów, natomiast przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość – jeden opiekun dla grupy 15 uczniów,
  2. za bezpieczeństwo uczniów przed lekcjami, w czasie przerw i po zakończeniu zajęć do chwili opuszczenia szkoły odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur,
  3. dyżury pełnią wszyscy nauczyciele proporcjonalnie do czasu pracy,
   w ilości zapewniającej bezpieczeństwo uczniom,
  4. w przypadku, gdy nauczyciel dyżurujący jest nieobecny, dyżur pełni nauczyciel zastępujący go na lekcjach lub osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły,
  5. otoczenie opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku spoczywa na wychowawcy
   i nauczycielach uczących w klasie, do której dany uczeń uczęszcza,
  6. w klasach I-III nauczyciel kończący lekcje jest zobowiązany do dopilnowania uczniów w czasie przejścia do szatni, ubrania się
   i opuszczenia przez nich budynku szkoły,
  7. dla uczniów mających trudności w nauce szkoła organizuje zespoły wyrównawcze,
  8. wychowawcy są zobowiązani do rozpoznania warunków życia i nauki uczniów,
  9. szkoła zapewnia formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie.

§ 7

 1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
  1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
  2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
  3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
  4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
  5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
  6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
  7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
  8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

§ 8

 1. W zakresie kształcenia umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy szkoła stwarza uczniom warunki do:
  1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się,
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
  3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
  5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
  7. rozwoju sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań,
  8. przyswajania sobie metod i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

§ 9

 1. Szkoła podstawowa opracowuje roczny program wychowawczo - profilaktyczny wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców. W zakresie wychowania szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:
  1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
  2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
  4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie
   z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
  5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie,
  6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
  7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
  8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 10

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
  1. uczniami najniższych klas (zapoznanie ucznia z obiektem szkolnym przez wychowawcę klasy, opiekowanie się uczniami przez wychowawcę klas I podczas zajęć lekcyjnych i w czasie przerw, prowadzenie wywiadów środowiskowych, tworzenie atmosfery życzliwości, ciepła i spokoju),
  2. uczniami z zaburzeniami i wadami rozwojowymi, narządów ruchu, słuchu
   i wzroku (odpowiednie usadzanie w klasie uczniów z wadami słuchu
   i wzroku, przeprowadzanie badań okresowych przez szkolną pielęgniarkę, rozmowy wychowawcy z rodzicami w sprawach leczenia, środków pomocniczych lub zaleconego przez lekarza sposobu postępowania
   z uczniem, usprawnienie leczenia, rehabilitacji i edukacji dzieci
   i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej uczęszczania do szkół masowych w celu zapobiegania izolacji społecznej oraz kształtowanie prawidłowych interakcji między dziećmi niepełnosprawnymi a ich zdrowymi rówieśnikami, według zaleceń
   i wytycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej szkoła prowadzi nauczanie indywidualne),
  3. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna (wyżej wymienieni uczniowie mogą otrzymać, w miarę posiadanych środków, zapomogi z funduszu Rady Rodziców, być zwolnieni z opłat za obiady na stołówce szkolnej oraz opłat na Radę Rodziców i z innych opłat).

§ 11

 1. Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
  1. prowadzenie bieżących obserwacji uczniów przez pedagoga szkolnego,
  2. kierowanie na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  3. eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania oraz ochrona dzieci przed skutkami demoralizacji:
   1. poznawanie warunków życia uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem,
   2. powiadomienie organów Policji, Prokuratury i Sądów o rażących zaniedbaniach rodzicielskich, zjawiskach powodujących demoralizację dzieci,
   3. utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami i opiekunami.

§ 12

 1. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, stosując następujące formy:
  1. zebrania rodziców każdej klasy we wrześniu, inicjowane przez wychowawcę klasy,  m.in. w celu:
   1. zapoznania rodziców z regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
   2. zapoznania rodziców z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły,
   3. zapoznania rodziców z rodzajami organów szkoły (szczególnie rodziców uczniów klas pierwszych), a w szczególności z Radą Rodziców i jej kompetencjami,
  2. przekazywanie rzetelnej informacji na temat danego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków,
  3. zebrania rodziców klas śródokresowe inicjowane przez wychowawcę klasy celem:
   1. zapoznania rodziców z wynikami klasyfikacji półrocznej,
   2. zapoznania rodziców z postępami w nauce i osiąganymi wynikami pracy, zachowaniem oraz innymi uwagami o uczniach,
   3. ustalania z rodzicami przyczyn niepowodzeń szkolnych i przedkładanie rodzicom znanych już przyczyn oraz ustalanie wspólnych oddziaływań wychowawczych w  stosunku do ucznia,
  4. zebrania śródroczne (wywiadówki) w celu:
   1. zapoznanie wyników z wynikami klasyfikacji śródrocznej,
   2. uzyskiwania informacji z życia szkoły.
  5. indywidualne wezwania rodziców przez wychowawców i nauczycieli w celach związanych z wychowaniem i nauczaniem,
  6. rodzice winni także przejawiać aktywność we współpracy ze szkołą poprzez indywidualne kontakty z nauczycielami, wychowawcą i organami szkoły w celu:
   1. przekazywania nauczycielom i wychowawcy własnych spostrzeżeń
    w sprawach kształcenia i wychowania dziecka, informacji o sytuacjach szczególnych w środowisku domowym i otoczeniu, które mogą mieć wpływ na trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne ucznia oraz informacji
    o zaleceniach służby zdrowia, poradni, co do sposobu postępowania
    w stosunku do ucznia,
  7. rodzice winni również zasięgać opinii lekarskiej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w stosunku do wskazanych przez szkołę uczniów.

 

 

 

 

§ 13

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 14

 1. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Szkoły. Dyrektor szkoły szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjęte
   w ramach jej kompetencji stanowiących,
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
  7. odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  8. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
  9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  10. współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,
  11. współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk,
  12. zawiesza niezgodne z prawem uchwały Rady Pedagogicznej
   w sprawach zatwierdzania planów, wyników klasyfikacji, innowacji
   i eksperymentów doskonalenia nauczycieli,
  13. prowadzi postępowanie wyjaśniające w przypadku wniosku Rady Pedagogicznej o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej,
  14. w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesza zajęcia szkolne
   z powodu mrozów, epidemii lub klęsk żywiołowych,
  15. zezwala na indywidualny program lub tok nauczania i wydaje w tej sprawie decyzje,
  16. zasięga opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   w sprawie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki uczniów,
  17. zatwierdza indywidualny program nauki,
  18. podejmuje decyzje w sprawach odpracowania dni pracy zgodnie z zarządzeniem o organizacji roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym,
  19. dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  20. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

 

 1. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach:
  1. rozpoczynania przez dzieci 6-letnie nauki w szkole podstawowej (po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),
  2. odroczenia (nie dłużej niż o l rok) rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),
  3. wyrażania zgody na realizację przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
  4. sprawowania kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
  5. powierzania funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych
   w szkole  (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej),
  6. skreślenia uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej (po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego),
  7. wyrażenia zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia
   i organizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej),
  8. wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z prawem i niezwłocznego powiadomienia organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:
  1. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
   i innym pracownikom szkoły,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
   i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  4.  powierzania pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
  5. dokonywania oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych,
  6. decydowania o skierowywaniu pracownika niepedagogicznego podejmującego pracę po raz pierwszy w szkole na stanowisku urzędniczym do odbycia służby przygotowawczej,
   1.  organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole,
   2.  opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
  7. dokonywania nauczycielom oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
  8. przyznawania nagrody dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym,
  9. występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników,
  10. udzielania urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem pracy oraz Regulaminem pracy obowiązującym w szkole podstawowej,
  11. załatwiania spraw osobowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
  12. wydawania świadectw pracy,
  13. wydawania decyzji administracyjnych o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
  14. przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
  15. dysponowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  16. określania zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
  17. współdziałania ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków,
  18. wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa pracy.

 

 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i prowadzi, przygotowuje oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie
  i porządku zebrania.

 

 1. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 1. W każdym przypadku, w którym jedną ze stron jest Dyrektor Szkoły, spór rozstrzyga w zależności od charakteru sprawy, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, których decyzje są ostateczne.

 

 1. Dyrektor Szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

 1.  Przepis ust. 8 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

 

 1.  Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i Dyrektora Szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.

 

 1. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności:

 

  1. uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów,
  2. uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa,
  3. zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,
  4. uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne,
  5. wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia.
  6. inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły. 

 

 1. Dyrektor Szkoły ustala ocenę pracy nauczyciela z inicjatywy własnej, samego nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej:
  1. dokonuje oceny pracy nauczyciela (w tym także pełniącego funkcję kierowniczą), z wyjątkiem nauczyciela stażysty,
  2. ocena pracy może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 2. Dyrektor Szkoły jest obowiązany do dokonania oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
  1. ocena wyróżniająca,
  2. ocena dobra,
  3. ocena negatywna.
 1. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, który powołuje w tym celu zespół oceniający.

 

 1. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Ustalanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela obejmuje:
  1. w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
  2. w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
  3. ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzona jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie
   o możliwości wniesienia odwołania,
  4. od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołania w terminie 21 dni,
  5. ocena ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna,
  6. w przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego jest negatywna, ponowna ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą Dyrektora Szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

 

 1. Dyrektor Szkoły przydziela nauczycielowi stażyście i kontraktowemu odbywającemu staż opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
 2. Dyrektor Szkoły nadaje w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, stopnia awansu zawodowego: nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego.
 3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
  1. w skład komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor jako jej przewodniczący, przewodniczący zespołu przedmiotowego lub wychowawczego, opiekun stażu,
  2. w pracach komisji, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać udział
   w charakterze obserwatora, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
   i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku,
  4. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zawiera
   w szczególności: stopień awansu zawodowego, kwalifikacje nauczyciela, typy i rodzaje szkół, w których nauczyciel może być zatrudniony.

 

 1. Dyrektor Szkoły rozwiązuje umowę o pracę w przypadku ustalenia negatywnej oceny pracy.
 2. Dyrektor Szkoły kieruje nauczyciela na badania przed komisją lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
 3. Dyrektor Szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia lub przenoszenie w stan nieczynny.
 4. Dyrektor Szkoły ma możliwość zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków w przypadku wszczęcia postępowania karnego lub gdy złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 5. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o odprawie pieniężnej w przypadku zwalniania nauczyciela.
 6. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w sprawie wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, wysokości dodatków i nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Dyrektor Szkoły nadzoruje całokształt działalności stołówki, świetlicy i biblioteki szkolnej.
  1. warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor Szkoły wydaje polecenia służbowe.
 3. Dyrektor Szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
  1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,
  2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze,
  3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym
   w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego, dni wolne od zajęć lekcyjnych,
  5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych,
  6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów,
  7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
   w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły,
  8. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym,
  9. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
   w sprawie organizacji praktyk studenckich,
  10. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
  11. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
  12. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły,
  13. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i radzie rodziców,
  14. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  15. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
  16. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,
  17. organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
  18. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły,
  19. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym,
  20. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 1. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny w szczególności za:
  1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
  2. realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi
   w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
  3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
   i wychowanków,
  4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

 1. Dyrektor Szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły wymaga noszenia przez niego określonego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach- strój galowy, sportowy, turystyczny:
   1. strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów w następujących dniach:
    • rozpoczęcie roku szkolnego,
    • Dzień Edukacji  Narodowej,
    • rocznica Odzyskania Niepodległości,
    • rocznica uchwalenia Konstytucji 3-maja,
    • zakończenie roku szkolnego.
   2. strój sportowo-turystyczny:
    • dzień chłopca,
    • mikołajki,
    • walentynki,
    • dzień kobiet,
    • pierwszy dzień wiosny
    • dzień dziecka,
    • uroczystości organizowane po zajęciach lekcyjnych,
    • dyskoteki szkolne.

 

30.  Dyrektor Szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

 

 

§ 15

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki.
 2. Członkami Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Raciszynie są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i szkole filialnej oraz księża i pracownicy pedagogiczni prowadzący pracę wychowawczą na terenie szkoły.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. Przygotowuje on
  i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i proponowanym porządku zebrania.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, a w szczególności:
  1. pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,
  2. przedstawiciele Rady Rodziców,
  3. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i organizacji szkolnych,
  4. przedstawiciele opieki higieniczno-lekarskiej, inni       
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli (zebrania szkoleniowe powinny się odbywać nie częściej niż l raz w miesiącu),
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
   w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć
   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  5. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
  6. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
 10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli innych  pracowników szkoły.
 11. Rada Pedagogiczna powołuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej do spraw wyboru dyrektora:
  1. wybory przedstawicieli do komisji konkursowej odbywają się
   w głosowaniu tajnym w obecności50% + l całego składu Rady Pedagogicznej,
  2. lista kandydatów nie może być mniejsza od liczby ustalonych miejsc. Zgłoszeni kandydaci muszą, osobiście lub na piśmie potwierdzonym przez dyrekcję, wyrazić zgodę na kandydowanie,
  3. wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
  4. przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ  uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 13. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem i zakresem kompetencji określa regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 16

 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególno
  ści:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły.
 5. W skład Rady Rodziców wchodzą trzyosobowe klasowe rady, wybierane przez rodziców danej klasy.
 6. Szkolna Rada Rodziców wybiera spośród członków zarząd, w skład którego wchodzą:
  1. przewodniczący
  2. zastępca
  3. sekretarz
  4. skarbnik
 7. Rada wybiera dwuosobową komisję rewizyjną.
 8. Działalnością Rady Rodziców kieruje zarząd.
 9. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 10. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Raciszynie poprzez swoich przedstawicieli może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Opinie te lub wnioski zbiera przewodniczący rady i przedkłada dyrektorowi lub prezentuje je na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 11. Rada Rodziców wyraża opinię w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników.
 12. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły

 1. Rada Rodziców szkoły organizuje pomoc w realizacji programów nauczania, wychowania i opieki w szkole oraz współdziała w podnoszeniu kultury pedagogicznej w rodzinie i  środowisku lokalnym.
 2. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców szkoły, zaś dochody i wydatki rejestrowane w oddzielnej teczce zawierającej załączniki w postaci rachunków i list wpłat rodziców. Dokumentacja ta jest przechowywana w szkole.
 3. Dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców zbierane są przez wychowawców klas z zachowaniem ustalonej na początku każdego roku szkolnego zasady i wysokości składki. Zasadą jest wpłata od każdej rodziny bez względu na ilość uczęszczających dzieci.
  1. Wpłaty na Radę Rodziców dokonywane są u wychowawcy klasy
   i potwierdzone pisemnie. Wychowawcy raz w miesiącu przekazują zebraną kwotę skarbnikowi, który deponuje pieniądze w banku na koncie Rady Rodziców. Po dokonaniu wpłaty na konto skarbnik wydaje indywidualne zaświadczenia dla rodziców.
 4. Rada Rodziców powołuje spośród siebie dwóch członków do komisji konkursowej do spraw wyboru Dyrektora Szkoły:
  1. przedstawicieli wybiera się spośród Zarządu,
  2. wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, w obecności 50 + 1 % całego składu Zarządu,
  3. lista kandydatów nie może być mniejsza od liczby ustalonych miejsc,
  4. wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
  5. przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

17.W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców spór rozstrzyga dyrektor i jego decyzja jest ostateczna. W celu rozstrzygnięcia sporu Dyrektor może powołać zespół.

18.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i kształcenia dzieci.

19.Dyrektor Szkoły w każdym roku szkolnym w miesiącu wrześniu organizuje zebranie ogółu rodziców i nauczycieli w celu zapoznania z planem pracy szkoły oraz dyskusji i wniosków w sprawach organizacji pracy szkoły.

20.Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program ten ustala Dyrektor Szkoły lub placówki w uzgodnieniu
z organem sprawuj
ącym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 17

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie,
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania
   i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  3. uzyskania rzetelnej opinii na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce, a także trudności i ich przyczyn oraz porad
   w sprawach kształcenia swych dzieci,
  4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.
 2. Obowiązek realizacji praw rodziców wymienionych w ppkt. 1-4 spoczywa na nauczycielach i wychowawcach klas.
 3. Stałe spotkania wychowawców z rodzicami ustala się 3 razy w roku w ramach pedagogizacji rodziców i przeciwdziałaniu zagrożeniom cywilizacyjnym dopuszcza się możliwość dodatkowych spotkań.
 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 5. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
 6. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 7. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem i zakresem kompetencji Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

§ 18

 1. W zespole działa Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Do zadań samorządu należy:
  1. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
  2. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
  3. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
  4. przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
  5. współdziałanie z władzami zespołu w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
  6. dbanie o mienie zespołu,
  7. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
  8. rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński).
  9. zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Dyrektorowi Szkoły  lub Radzie Pedagogicznej,
  10. dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor zespołu.
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 7. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 8. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
 1. przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
 2. przedstawiania propozycji do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zespołu wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, samorząd występuje do Dyrektora w sprawie zaspokojenia potrzeb uczniów w zakresie rodzaju kół zainteresowań, jakie należałoby wnieść do organizacji szkoły.
 3. wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży,
 4. udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
 5. wydawania gazetek, kronik, prowadzenia radiowęzła,
 6. współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży,
 7. zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w  szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów, udziału przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
 8. wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej oraz na rzecznika praw ucznia,
 9. dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
 10. wydawania opinii, na wniosek Dyrektora Szkoły, w sprawie oceny pracy nauczyciela.

 

 1. Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną, delegując swoich przedstawicieli na posiedzenia w celu:
  1. przedkładania Radzie Pedagogicznej spraw uczniowskich związanych z całokształtem funkcjonowania szkoły,
  2. ustalania zakresu pomocy ze strony nauczycieli w realizacji zamierzeń samorządu.
 2. Samorząd współdziała także w sposób pośredni z Radą Pedagogiczną poprzez wychowawców oraz stałego opiekuna samorządu.
 3. Zebrania, narady i spotkania wynikające z działalności samorządu odbywają się
  w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Za zgodą wychowawcy klasy mogą odbywać się podczas  godziny przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy.
 4. Społeczność uczniowska powołuje spośród grona pedagogicznego swojego rzecznika.
 5. Liczba kandydatów zgłoszonych przez uczniów może być dowolna.
 6. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał najwięcej głosów. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 7. Rzecznik pełni rolę mediatora w konfliktach między uczniami oraz między nauczycielami i uczniami. Wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów.
 8. Do podstawowych zadań rzecznika należy upowszechnianie wśród dzieci
  i młodzieży wiedzy o prawach ucznia i prawach człowieka, a także pobudzanie
  i wspieranie inicjatyw uczniów zmierzających do poprawy funkcjonowania społeczności szkolnych.
 9. Rzecznik ustala czas i miejsce przyjmowania skarg i wniosków. Rzecznik przyjmuje uwagi:
  1. pisemne, które rozpatrywane są w trybie administracyjnym,
   z zachowaniem drogi służbowej,
  2. ustne, mające na celu ukazanie istniejących problemów, które po uogólnieniu przedstawiane są Dyrektorowi Szkoły, mówiące
   o istniejącym zjawisku.
 10. Rzecznik nie ustanawia żadnych praw. Może jedynie na podstawie napływających uwag poinformować władze szkolne o potrzebie zmiany lub ustanowienia nowych praw.
 11. Podczas trwania kadencji Rzecznik nie może być dyskryminowany z powodu pełnionych obowiązków.
 12. W przypadku podjęcia przez samorząd uchwały niezgodnej z prawem lub celami wychowawczymi, Dyrektor zawiesza uchwałę. Po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców i Rzecznikiem Praw Ucznia podejmuje decyzję, która jest ostateczna.
 13. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem i zakresem kompetencji Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 19

 1. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji zawartych w Statucie poprzez:
  1. Możliwość udziału w swoich zebraniach,
  2. Możliwość składania wniosków dotyczących efektywności pracy szkoły.
 2. Organy szkoły wymieniają pomiędzy sobą informacje o podejmowanych
  i planowanych działaniach lub decyzjach.
 3. Istnieje możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
 4. Każdy z organów szkoły współdziała z Dyrektorem Szkoły w sprawach leżących we wspólnych kompetencjach.
 5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 6. Kompetencje poszczególnych organów mogą być rozszerzone lub w inny sposób zmienione stosownie do ewentualnych zmian w Ustawie o Systemie Oświaty, Karcie Nauczyciela, zmian w aktach wykonawczych do Ustawy o Systemie Oświaty albo
  w przypadku nowych tego typu aktów.
 7. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły w formie pisemnej
  w terminie siedmiu dni od dnia pisemnego powiadomienia o powstaniu sporu. Rozstrzygniecie dyrektora jest ostateczne.
  1. W przypadku, jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, każdy z pozostałych organów powołuje po dwóch przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygania danego konfliktu. Komisja rozstrzyga spór w formie pisemnej, w terminie siedmiu dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.
 8. Organy szkoły informują się nawzajem o zmianach dokonywanych w regulaminach swoich działalności.
 9. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 10. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 11. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 12. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
 13. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.
  1. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
  2. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.
  3. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.
  4. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny.
  5. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy.
  6. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.
  7. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela.
  8. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 6 i 7.
  9. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego
   z organów lub Dyrektora Szkoły.
  10. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
  11. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.
  12. O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.
  13. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

 

 

 

§ 20

 1. Kalendarz roku szkolnego określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły,
  w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć, określających organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Nauka edukacyjna odbywa się w dwóch półroczach roku szkolnego. Pierwsze półrocze trwa od l września do ostatniego piątku stycznia danego roku, drugie półrocze - od poniedziałku ostatniego tygodnia stycznia danego roku do ostatniego dnia przed feriami letnimi.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziałach szkoły ustala się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
 7. Oddział dzieli się na grupy na zajęcia z języków obcych i zajęć komputerowych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli oddział liczy więcej niż 24 uczniów.
 8. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 7, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 10. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 12. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.
 13. Zasady bezpiecznego przebywania ucznia w szkole w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:
  1. za bezpieczeństwo ucznia między lekcjami odpowiada nauczyciel dyżurujący,
  2. za bezpieczeństwo ucznia w czasie lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel prowadzący zajęcia w zastępstwie osoby nieobecnej,
  3. dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę,
  4. nauczyciele nie mogą podawać uczniom żadnych leków. Decyzję o podaniu leku podejmuje pielęgniarka,
  5. za bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczki odpowiada kierownik wycieczki (pozostałe zasady bezpieczeństwa regulują odrębne przepisy).

 

§ 21

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają oświadczenie dotyczące zasad odbioru dziecka ze świetlicy wg wzoru ustalonego w szkole.
  1. w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25,
  2. uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.
 2. Do głównych zadań świetlicy w procesie wychowania należy:
  1. poznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie wartościowych nawyków w zakresie zabawy i rozrywki:
   1. wprowadzenie zajęć dowolnych: gry stolikowe, majsterkowanie, zajęcia techniczne,  plastyczne, umuzykalniające, praca z książką i czasopismem, gry i zabawy ruchowe,
   2. śledzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i ich ulubionych zabaw (czytanie bajek, baśni, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, czytanie prasy dziecięcej i młodzieżowej),
  2. pogłębianie i wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie współczesnym:
   1. słuchanie audycji radiowych, oglądanie programów telewizyjnych,
   2.  czytanie prasy codziennej,
   3. pogadanki i rozmowy na temat bieżących wiadomości i wydarzeń w kraju i na świecie,
  3. współpraca świetlicy z rodzicami:
   1. zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i dożywiania podczas pracy rodziców,
   2. pomoc dzieciom mającym trudne warunki materialne (bezpłatne korzystanie z obiadów),
  4. dożywianie uczniów:
   1. utrzymanie na wysokim poziomie jakości żywienia w stołówce szkolnej (organizowanie   szkolenia personelu kuchennego na temat racjonalnego żywienia i technologii żywienia),
   2. uzupełnianie sprzętu, zakup artykułów żywnościowych oraz ich systematyczne uzupełnianie,
   3. zbieranie odpłatności za dożywianie,
   4. załatwianie spraw związanych z odpłatnością za dzieci mające trudne warunki materialne (dzieci alkoholików, z rodzin rozbitych, biednych, sieroty i półsieroty),

§ 22

 1. Biblioteka szkolna:
  1. biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
  2. z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,
  3. pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
   1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
   2. korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
   3. prowadzenie przysposobienia czytelnicze - informacyjnego uczniów
    (w grupach i oddziałach).
  4. godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Organizacja biblioteki szkolnej:
  1. biblioteka, stosując właściwe sobie metody, środki i formy pracy, pełni następujące funkcje:
   1. kształcąco - wychowawczą poprzez:
    • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych
     i informacyjnych związanych z nauką szkolną
     i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienie ich do samokształcenia,
    • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej,
    • kształcenie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
    • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych, kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia
     i systemu wartości,
    • udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia się i w wyborze zawodu,
    • rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej,
    • udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,
    • pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej,
    • uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez gromadzenie, udostępnianie
     i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania.
   2. opiekuńczo - wychowawczą poprzez:
    • współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności, opóźnień rozwojowych oraz określeniu przyczyn trudności w nauce i zaburzeń
     w zachowaniu,
    • wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic w intelektualnym i kulturalnym rozwoju dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych,
    • rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie
     u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężeniu,
    • otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,
    • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, znajdującym się
     w trudnej sytuacji życiowej.
   3. kulturalno - rekreacyjną poprzez:
    • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
    • wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia,
    • zapewnienie pomocy organizacjom uczniowskim i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.
  2. Kierunki pracy biblioteki. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:
   1. zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
   2. podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno - wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem oraz przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
   3. koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i procesu przygotowania uczniów do korzystania z informacji naukowej realizowanego przez szkołę i instytucję wychowania równoległego,
  3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
   1. praca pedagogiczna, w skład której wchodzą:
    • udostępnianie zbiorów,
    • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
    • rozmowy z czytelnikami o książkach,
    • poradnictwo o wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania,
    • przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej
     z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych)
     i w miarę możliwości - wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
    • udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom
     i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów: udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece, pomoc
     w organizowaniu pracy z książką, czasopismem
     i ewentualnie z innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz pomoc w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,
    • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rady Pedagogicznej,
    • przeprowadzenie różnych form wizualnych informacji
     i propagandy książek.
   2. praca organizacyjna, która obejmuje:
    • gromadzenie zbiorów - zgodnie z profilem programowym
     i potrzebami szkoły,
    • ewidencje zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    • selekcje zbiorów,
    • opracowanie biblioteczne zbiorów,
    • konserwacje zbiorów,
    • organizację warsztatu informacyjnego,
    • organizację udostępniania zbiorów,
    • planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.
 3. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu Biblioteki.
 4. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.
 5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniem:
  1. z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
   1. uczniowie na podstawie zapisów w dzienniku i karty czytelnika biblioteki,
   2. rodzice uczniów (karta czytelnika),
   3. nauczyciele (karta czytelnika),
   4. pozostali pracownicy szkoły (karta czytelnika).
  2. użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
  3. użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki.
  4. biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia.
  5. biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym.
  6. biblioteka upowszechnia treści edukacji zdrowotnej przy współpracy
   z pielęgniarką szkolną i w oparciu o program wychowawczy
   i profilaktyczny szkoły.
  7. biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
  8. nauczyciel-Bibliotekarz stara się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia.
  9. w bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP.
 6. Zasady współpracy z nauczycielami:
  1. wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
  2. współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno- bibliograficznego,
  3. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
  4. uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie
   z zapisami w planie pracy szkoły.
 7.  Zasady współpracy z rodzicami:
  1. pomoc w doborze literatury,
  2. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
  3. informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.
 8. Zasady współpracy z innymi bibliotekami:
  1. wymiana wiedzy i doświadczeń,
  2. wypożyczenia międzybiblioteczne,
  3. udział w targach i kiermaszach.

 

§ 23

 1. Zasady wolontariatu. Postanowienia ogólne:
  1. Szkolne Koło Wolontariatu  działające w  Szkole Podstawowej
   w Raciszynie
   zwane dalej Kołem działa na podstawie Regulaminu.
  2. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu
   w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
  3. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem.
  4. Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
  5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności
   i bezinteresowności.
 2. Cele  działania:
  1. Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
  2. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Aktywizowanie uczniów do  działań na rzecz społeczności szkolnej
   i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.
  4. Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci.
  5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
  6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
  7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
  10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.
 3. Formy działania. Koło realizuje swoją działalność poprzez:
  1. spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp.,
  2. imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
  3. imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
  4. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.
  5. pomoc w organizacji imprez szkolnych,
  6. pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.
 4. Prawa wolontariusza:
  1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
  2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontariackie
   w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu,
  3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Koła,
  4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy,
  5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku
   z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,
  6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego,
  7. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontariackie zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.
 5. Obowiązki wolontariusza:
  1. realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
  2. przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
  3. systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i        warsztatach,
  4. wolontariusz rozpoczynający działalność w szkolnym wolontariacie ma obowiązek odbyć szkolenie  wprowadzające do pracy w wolontariacie,
  5. jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny
   i uczciwy,
  6. szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
  7. z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
  8. szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
  9. dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
  10. działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,
  11. który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.
 6. Nagradzanie wolontariuszy:
  1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy
   i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Koła.
  2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
   1. wyrażenie uznania słownego,
   2. pochwałę na forum szkoły,
   3. umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,
   4. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
   5. wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie 5-letniego cyklu kształcenia,
   6. wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w działaniach  wolontariackich,  otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły,
   7. nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 7. Organizacja:
  1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo-  kontrolnemu.
  2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień
   z wolon
   tariuszami koordynatorowi  Szkolnego Wolontariatu.
  3. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:
   1. planowanie kierunków działań,
   2. koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
   3. wspieranie wolontariuszy w działaniach,
   4. nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
   5. inspirowanie członków do podejmowania działań,
   6. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
   7. stały kontakt z Dyrekcją szkoły.
  4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

§ 24

       1. Szkoła, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności
        i cechy zachowania.
       2. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
        i nauczycielami (Radą Pedagogiczną), ma charakter planowych działań
        i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.
       3. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:
        1. Cel główny:

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.

        1. Cele szczegółowe:

Uczniowie:

    • poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,
    • rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,
    • rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych, wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,
    • są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji
     w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej,
    • są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego
     i lokalnego,
    • znają czynniki trafnego wyboru zawodu,
    • posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,
    • znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,
    • znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,
    • wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły,
    • znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,
    • znają źródła informacji edukacyjnej,
    • są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,
    • znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.
    • wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili,
    • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,
    • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,
    • wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,
    • realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie
     z podstawą programową,
    • wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów,
    • włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy
     w proces orientacji doradztwa zawodowego w szkole.

Rodzice:

    • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,
    • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,
    • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,
    • angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).

 

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:
  1. poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań,
  2. poznawanie zawodów,
  3. indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły ponadpodstawowej,
  4. udzielanie informacji edukacyjnej,
  5. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich,
  6. pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- zawodowego.

 

 1. W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:
  1. Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły,
  2. Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji
   i prowadzenia poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
  3. Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a później drogi zawodowej i roli pracownika,
  4.  Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki.

 

 1. W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:
  1. Realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz z zakresu orientacji zawodowej, wycieczek zawodoznawczych, itp.

 

 1. W ramach pracy z pedagogiem szkolnym obejmuje:
  1. Wspomaganie wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez udostępnianie wszelkich niezbędnych materiałów typu: scenariusze lekcji, kwestionariusze, ankiety, ćwiczenia, karty zainteresowań,
  2. przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego i struktury szkolnictwa,
  3. organizowanie spotkań ze specjalistami z PPP, reprezentantami różnych zawodów np. rodzicami czy absolwentami.

 

 1. W ramach pracy z rodzicami obejmuje:
  1. prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,
  2. zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych przez ich dzieci,
  3. włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły,
  4. przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach,
  5. indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,
  6. gromadzenie, systematyczną aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej.

§25

 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i  efektywność kształcenia.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
  1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 26

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.
 2. W szkole funkcjonują następujące stanowiska pracy:
  1. nauczyciel,
  2. wicedyrektor,
  3. pedagog,
  4. samodzielny referent,
  5. konserwator/palacz,
  6. intendent,
  7. kucharka,
  8. pomoc kuchenna.
  9. sprzątaczka,
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. W swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, poszanowaniem ich godności osobistej i troską o ich zdrowie.
 5. Zadaniem nauczyciela jest:
  1. zapewnienie dzieciom opieki w trakcie realizowania zajęć,
  2. realizowanie prawidłowego procesu dydaktycznego,
  3. wdrażanie uczniów do dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  4. wspieranie rozwoju psychoruchowego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez prowadzenie różnych kół zainteresowań,
  5. bezstronne, obiektywne i jawne ocenianie uczniów,
  6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o potrzeby uczniów,
  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
  8. ustalanie ocen okresowych i rocznych,
  9. informowanie ucznia na miesiąc przed klasyfikacją o jego ocenach okresowych (rocznych),
  10. występowanie z wnioskiem (za pośrednictwem wychowawcy)
   o indywidualny tok nauki dla ucznia,
  11. opracowanie indywidualnego programu nauczania lub jego akceptowanie, jeśli jest opracowany poza szkołą,
   1. jeżeli uczeń realizuje indywidualny tok (program) nauki i jakiś przedmiot sprawia mu szczególne trudności, wtedy nauczyciel tego przedmiotu występuje z wnioskiem o obniżenie wymagań programowych w stosunku do ucznia po zasięgnięciu
    i przedstawieniu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  12. wykonywanie zadań przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły,
  13. wykonywanie innych zadań przydzielonych w ramach uposażenia zasadniczego
   i płatnych dodatków,
  14. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej, wnioskowanie
   o jego wzbogacenie i jego modernizację do Dyrektora Szkoły, poprzez przedstawienie planu jego wykorzystania,
  15. obiektywne wystawianie ocen zgodnie z kryteriami zawartymi
   w Regulaminie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  16. przestrzeganie zasady, że ocena z przedmiotu może być wystawiona za wiadomości i umiejętności, natomiast przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia,
   1. nauczyciel jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwy w traktowaniu wszystkich uczniów,
  17. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,
  18. zobowiązanie się do podejmowania szkolenia celem przekwalifikowania się, zdobycia nowych kwalifikacji, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów mając na względzie potrzeby szkoły,
  19. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  20. realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w zakresie mu powierzonym w klasach w celu osiągnięcia w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych w Statucie, programach i planach pracy szkoły,
  21. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, prowadzonych zajęć oraz dokumentacji wychowawcy klasy,
  22. odpowiedzialność za:
   1. postępy w nauce w zakresie nauczanego przedmiotu stosownie do realizowanego programu,
   2. stan warsztatu pracy (klasopracowni, której jest opiekunem), sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
   3. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w związku
    z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły każdy nauczyciel ma obowiązek zwrócić uwagę rodzicom (prawnym opiekunom), by dzieci z infekcjami przeziębieniowymi pozostały w domu do całkowitego wyleczenia.
  23. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora Szkoły.,
  24. realizowanie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów
  25. udzielanie uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia z nim dalszych kierunków pracy.
  26. punktualne przychodzenie do pracy.
  27. punktualne zaczynianie i kończenie zajęć edukacyjnych.
  28. nie wychodzenie z lekcji, w razie potrzeby uczniom bezpieczeństwo zapewnia nauczyciel znajdujący się w najbliższej Sali.
  29. nie pozostawianie uczniów bez opieki.
  30. rzetelne prowadzenie dyżurów.
  31. respektowanie wszelkich dokumentów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 6. Nauczyciel ma prawo:
  1. decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu (prowadzeniu zajęć),
   1. wyboru podręcznika może dokonać spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, który obowiązuje przez trzy lata szkolne,
    w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może dokonać zmiany podręcznika, z tym że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
  2. decydować o ocenie bieżącej i rocznej postępów w nauce i zachowaniu uczniów,
  3. wnioskować w sprawie wyróżnień, kar regulaminowych uczniów oraz udzielać ich zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale lub bloku przedmiotowym tworzą zespół, którego zadaniem jest opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
 8. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe i zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
  1. Zadania zespołu  nauczycieli przedmiotów humanistycznych:
   1. opracowanie planów wynikowych z przedmiotów humanistycznych,
   2. ewaluacja i modyfikacja PSO z przedmiotów humanistycznych,
   3. opracowanie kalendarza imprez szkolnych,
   4. prowadzenie kółek przedmiotowych i zajęć wyrównawczych,
   5. organizowanie i przeprowadzenie konkursów z przedmiotów humanistycznych na różnych szczeblach,
   6. opiniowanie programów nauczania i podręczników,
   7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
   8. formułowanie opinii o uczniach i przekazywanie ich do instytucji wspierających rozwój ucznia,
   9. organizowanie wyjazdów uczniów do teatru i kina,
   10. przeprowadzenie i sprawdzanie oraz analiza testów kompetencji
    w klasach I-VIII w celu podnoszenia efektywności nauczania,
   11. przygotowanie uczniów do występów w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach,
   12. udział w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych,
   13. udział w szkoleniach dla nauczycieli, wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   14. wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny.
  2. Zadania zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
   1. opracowanie planów wynikowych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
   2. ewaluacja i modyfikacja PSO z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
   3. opracowanie kalendarza imprez szkolnych,
   4. prowadzenie kółek przedmiotowych i zajęć wyrównawczych,
   5. organizowanie i przeprowadzenie konkursów z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych na różnych szczeblach,
   6. opiniowanie programów nauczania i podręczników,
   7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
   8. formułowanie opinii o uczniach i przekazywanie ich do instytucji wspierających rozwój ucznia,
   9. organizowanie wyjazdów uczniów do teatru i kina,
   10. przeprowadzenie i sprawdzanie oraz analiza testów kompetencji
    w klasach I-VIII w celu podnoszenia efektywności nauczania,
   11. przygotowanie uczniów do występów w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach,
   12. udział w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych,
   13. udział w szkoleniach dla nauczycieli, wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   14. inspirowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości
    i korzystania z różnych źródeł wiedzy (lekcje w terenie, wyjazdowe zajęcia edukacyjne),
   15. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
    a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
   16. opiniowanie przygotowywanych  projektów edukacyjnych,
   17. opiniowanie przygotowywanych własnych programów nauczania,
   18. wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny.
  3. Zadania zespołu nauczycieli przedmiotów artystycznych:
   1. opracowanie planów wynikowych z przedmiotów artystycznych
    i edukacji wczesnoszkolnej,
   2. ewaluacja i modyfikacja PSO z przedmiotów artystycznych
    i edukacji wczesnoszkolnej,
   3. opracowanie kalendarza imprez szkolnych,
   4. prowadzenie kółek przedmiotowych i zajęć wyrównawczych,
   5. organizowanie i przeprowadzenie konkursów z przedmiotów artystycznych i edukacji wczesnoszkolnej na różnych szczeblach,
   6. opiniowanie programów nauczania i podręczników,
   7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
   8. formułowanie opinii o uczniach i przekazywanie ich do instytucji wspierających rozwój ucznia,
   9. organizowanie wyjazdów uczniów do teatru i kina,
   10. przeprowadzenie i sprawdzanie oraz analiza testów kompetencji
    w klasach I-VIII w celu podnoszenia efektywności nauczania,
   11. przygotowanie uczniów do występów w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach,
   12. udział w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych,
   13. udział w szkoleniach dla nauczycieli, wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   14. inspirowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości
    i korzystania z różnych źródeł wiedzy (lekcje w terenie, wyjazdowe zajęcia edukacyjne),
   15. opiniowanie przygotowywanych własnych programów nauczania,
   16. opiniowanie przygotowywanych  projektów edukacyjnych,
   17. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
    a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
   18. wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny.
 9. Nauczyciele pracujący w szkole opracowują Program Wychowawczo – Profilaktyczny. Program Wychowawczo - Profilaktyczny uchwala Rada Rodziców
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
 10. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych opiekują się klasopracowniami.
 11. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca.
 12. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 13. Zadania nauczyciela-wychowawcy:
  1. programowanie i organizacja procesu wychowania w zespole,
   w szczególności:
   1. tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,
   2. rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym, a także między wychowankami, a społecznością szkoły,
   3. podejmowanie działań wdrażających zespół klasowy do samowychowania i samorządności,
   4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich działań wychowawczych, organizacja indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami w nauce,
   5. współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich
    o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,
   6. z uwagi na środowiskowe warunki uczniów organizowanie odwiedzin w domach wg potrzeb,
   7. prowadzenie dokumentacji klasowej i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne).
 14. Uprawnienia nauczyciela-wychowawcy:
  1. współdecydowanie z samorządem klasowym i rodzicami o programie
   i planie działań wychowawczych,
  2. uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej od Dyrektora Szkoły,
  3. ustalanie oceny z zachowania zgodnie z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  4. stosowanie własnych form nagradzania i motywowania ucznia w porozumieniu z klasową Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły,
  5. wnioskowanie do Dyrekcji Szkoły, służby zdrowia i placówek specjalistycznych w sprawach dotyczących rozwiązania problemów zdrowotnych swoich wychowanków.
 15. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 16. W szkole wychowawcą jest każdy pracownik.
 17. Nauczyciel ma obowiązek pełnić dyżury w wyznaczonych terminach zgodnie
  z harmonogramem dyżurów.
 18. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
  1. nauczyciel pełniący dyżur w powierzonym rejonie odpowiada za porządek i bezpieczeństwo przebywających tam uczniów,
  2. nauczyciel pełni dyżur w wyznaczonym miejscu szkoły, które określa pozycja na grafiku dyżurów,
  3. pełniący dyżur zwraca uwagę na zachowanie się uczniów na korytarzu, na klatkach schodowych, w szatni i sanitariatach, a w przypadku otwartego tarasu, także na tarasie i boisku szkolnym, 
  4. zauważone w czasie pełnienia dyżurów przypadki niewłaściwego zachowania uczniów nauczyciel dyżurujący zgłasza bezpośrednio do wychowawcy klasy, a w przypadku zniszczenia mienia bezpośrednio do Dyrektora Szkoły,
  5. wszystkie zauważone wypadki zgłasza Dyrektorowi Szkoły,
  6. w przypadku, gdy nauczyciel dyżurujący jest nieobecny, dyżur pełni nauczyciel zastępujący go na lekcjach lub osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły,
  7. za bezpieczeństwo uczniów przed lekcjami, w czasie przerw i po zakończeniu zajęć do chwili opuszczenia szkoły odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur,
  8. dyżury pełnią wszyscy nauczyciele proporcjonalnie do czasu pracy,  w ilości zapewniającej pełne bezpieczeństwo uczniów.
 19. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy:
  1. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy,
  2. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
  3. Asystentowi, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  4. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio
   z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

§ 27

 1. Wicedyrektor Szkoły organizuje i planuje zajęcia dydaktyczno-wychowawczych w szkole poprzez:
  1. współudział w projektowaniu i planowaniu pracy szkoły;
  2. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć;
  3. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
  4. czuwanie nad prawidłową realizacją zajęć obowiązkowych
   i nadobowiązkowych;
 2. Wicedyrektor Szkoły pełni nadzór pedagogiczny w zakresie:       
  1.  realizacji programu nauczania poprzez hospitacje diagnozujące zajęć lek­cyjnych i pozalekcyjnych, badanie wyników nauczania i kontrolę dokumen­tacji prowadzonej przez nauczycieli i wychowawców klas;
  2. organizacji pracy z uczniami uzdolnionymi i mającymi trudności w nauce;
  3. profilaktyki i resocjalizacji;
  4. realizacji wycieczek programowych i turystyczno-krajoznawczych.
 3. Wicedyrektor Szkoły inspiruje i koordynuje działania wychowawcze,
  a zwłaszcza:
  1. działalność organizacji uczniowskich i Samorządu Szkolnego;
  2. organizację imprez i uroczystości szkolnych, konkursów itp.;
  3. współpracę z rodzicami i środowiskiem;
  4. pracę zespołu wychowawczego i zespołów edukacyjnych.
 4. Wicedyrektor Szkoły analizuje i ocenia działalność dydaktyczno-wychowawczą w szkole.
 5. Wicedyrektor Szkoły pełni nadzór nad praktykami odbywającymi się w szkole.
 6. Wicedyrektor Szkoły zastępuje Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności.

§ 28

 1. Pedagog szkolny odpowiedzialny jest za:
  1. w zakresie zadań ogólnowychowawczych:
   1. dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej,
   2. w szkole popartej przeprowadzanymi badaniami
    z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,
   3. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
   4. udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu
    i gromadzeniu informacji o uczniu,
   5. współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
   6. podejmowanie efektywnych działań związanych z tworzeniem
    i funkcjonowaniem klas integracyjnych,
   7. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
   8.  podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających
    z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów
    z udziałem rodziców i nauczycieli,
   9. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
  2. w zakresie profilaktyki wychowawczej:
   1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
   2. opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
   3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
   4. wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku,
   5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy
    z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
   6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia.
  3. w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
   1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
   2. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień,
   3. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
   4. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności
    w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku,
   5. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
   6. wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
   7. udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  4.  w zakresie pomocy materialnej,
   1. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym
    i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorych itp.,
   2. wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 2. Organizacja pracy pedagoga szkolnego.
  1. w celu realizacji zadań 1) – 4) pedagog powinien posiadać roczny plan pracy wynikający:
   1. z niniejszego zakresu uwzględniając konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze swojej szkoły i środowiska,
   2. wniosków i spostrzeżeń wypływających z nadzoru pedagogicznego szkoły,
   3. wniosków wynikających z wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły,
   4. spostrzeżeń członków Rady Pedagogicznej oraz przedstawianej okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły.
  2. Opracowany plan należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia na początku roku szkolnego.
 3. Pedagog szkolny powinien:
  1. zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się
    z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców,
  2. współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, szkolną służbą zdrowia, (udzielanie pomocy materialnej i dożywianie młodzieży z rodzin potrzebujących tej pomocy), świetlicą szkolną (organizowanie czasu wolnego uczniom dojeżdżającym
   i innym) w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych,
  3. współdziałać z organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
  4. składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły
   z uwzględnieniem podjętych działań i uzyskanych efektów końcowych. Analiza sytuacji wychowawczej powinna być oparta na podstawie przeprowadzonych badań,
  5. prowadzić następującą dokumentację:
   1. roczny plan pracy będący częścią planu pracy szkoły w z zakresu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
   2. dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestruje się wykonane czynności,
   3. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.
 4. Pedagog jest uprawniony do:
    • podpisywania wykazów, informacji, sprawozdań dotyczących opieki wychowawczej.
 5. Pedagog jest odpowiedzialny za:
  1. realizację praw dzieci i młodzieży do kształcenia się, wychowania i opieki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 wraz
   z późniejszymi zmianami,
  2. powierzone mienie materialne szkoły,
  3. terminowość, właściwość i wnikliwość załatwiania spraw.
 6. Pedagog organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i sumiennie wykonuje zadania planowe oraz zalecane przez Dyrektora Szkoły. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.

§ 29

 1. Samodzielny referent w szczególności:
  1. prowadzi ewidencję obecności pracowników obsługowych (listy obecności) oraz ewidencję urlopów i zwolnień. Prowadzi księgę wyjść pracowników poza obiekty szkolne.
  2. wydaje legitymacje szkolne uczniom.
  3. prowadzi ewidencję wcześniejszego przyjmowania do szkoły oraz odraczania obowiązku szkolnego, przygotowując projekty decyzji dla Dyrektora Szkoły.
  4. prowadzi księgę ewidencji uczniów, księgę uczniów, księgę ocen. Informuje Dyrektora Szkoły o zauważonych problemach z realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
  5. prowadzi dokumentację szkoły w zakresie wychowania i opieki oraz planowania i statystyki.
  6. kompletuje i przechowuje zarządzenia i wytyczne władz oświatowych.
  7. kompletuje dokumenty pracowników.
  8. kompletuje i przechowuje zarządzenia i wytyczne dotyczące spraw kadrowych oraz finansowych pracowników.
  9. czuwa nad prawidłowym zaopatrzeniem kancelarii szkoły w artykuły biurowe i druki szkolne, obsługa kserokopiarki.
  10. kieruje ruchem uczniów - czuwa nad terminami z nim związanymi.
  11. sporządza i wydaje duplikaty i odpisy świadectw oraz inne dokumenty dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
  12. dba o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zachowuje dyskrecję lub tajemnicę załatwianych spraw.
  13. prowadzi księgę wyjść pracowników  poza obiekty szkolne.
  14. prowadzi ewidencję urlopów pracowników administracyjno - obsługowych, przygotowuje projekt planu urlopów, konsultując go
   z zainteresowanymi pracownikami oraz zakładową organizacją związkową (przedstawicielstwem pracowniczym) i przedstawia Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia.
  15. prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły.
  16. sporządza sprawozdania oświatowe.
  17. sporządza inwentaryzację majątku szkoły na polecenie Dyrektora Szkoły. Prowadzi księgi inwentarzowe szkoły, kontrolując zgodność inwentarza z zapisami w księgach. Sporządza protokoły ubytków inwentarza szkolnego.
  18. na zlecenie dyrektora (wicedyrektora) przygotowuje projekty pism, przedstawiając uprawionym osobom do podpisu.
  19. przygotowuje korespondencję do wysłania.
  20. wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.
  21. szczegółowe zadania i obowiązki referenta określa zakres czynności umieszczony w aktach osobowych

 

§ 30

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą konserwatora/palacza pełni Dyrektor Szkoły.
 2. Konserwator szkolny jako pracownik szkoły współpracuje z dyrekcją Szkoły i radą pedagogiczną w zakresie wychowania dzieci i młodzieży.
 3. Wykazuje troskę o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego.
 4. Zachowuje się taktownie wobec przełożonych, nauczycieli i uczniów oraz interesantów. Dba o należytą dyscyplinę pracy.
 5. Zasadnicze obowiązki konserwatora szkolnego obejmują:
  1. utrzymanie czystości i porządku w przydzielonym rejonie, tj. w obejściu szkoły (sprzątanie, pozbieranie śmieci z trawników i boiska, utrzymanie trawników, pozamiatanie chodnika prowadzącego z ulicy do szkoły, a w okresie zimowym – dokładne odśnieżenie chodnika,  itp.),
  2. codzienne obejście terenu wokół szkoły, sprawdzenie ścieków odprowadzających wodę deszczową, oczyszczenie ich w razie brudu i niedrożności, przejrzenie i oczyszczenie lub zgłoszenie do oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych i rynien,
  3. codzienne obejście budynku szkoły i terenu wokół niego, zgłaszanie dyrektorowi wszelkich uszkodzeń,
  4. udzielanie pomocy sprzątaczkom przy wykonywaniu ciężkich i trudnych prac, np. w czasie mycia okien, mycia oświetlenia i przesuwania sprzętu itp.,
  5. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych,
  6. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych
  7. wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami bhp,
  8. wykonywanie drobnych napraw w zakresie prac ślusarskich, stolarskich, szklarskich itp.,
  9. inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 1. Do obowiązków palacza należy:
  1. dbanie o czystość kotłowni i hydroforni,
  2. wsypywanie opału do składu węglowego,
  3. przeglądy instalacji c.o.,
  4. przegląd punktów grzejnych,
  5. przygotowanie kotłów do rozpalenia,
  6. obsługa kotłów podczas pracy,
  7. wykonanie czynności po sezonie opałowym
  8. szczegółowe zadania i obowiązki konserwatora/palacza określa zakres czynności umieszczony w aktach osobowych

 

§ 31

       1. Bezpośredni przełożony intendentki szkolnej: Dyrektor Szkoły.
       2. Do obowiązków intendentki należy w szczególności:
  1. zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne artykuły żywieniowe
   i techniczne
  2. codzienne wydawanie kucharce produktów żywnościowych na dany dzień, prowadzenie zapisów w kartach podpisanych przez kucharkę,
  3. sporządzanie raportów żywnościowych,
  4. uczestniczenie w sporządzaniu tygodniowego jadłospisu (wszelkie późniejsze zmiany uzgadnia z kucharką),
  5. wyliczanie wspólnie z kucharką norm ilościowych i wagowych produktów,
  6. współpracowanie z kucharką w sprawie zaopatrzenia w potrzebne artykuły żywnościowe, uzgadnia terminy zakupów,
  7. dokonuje zakupów żywności po cenach najniższych z zapewnieniem odpowiedniej ich jakości,
  8. rachunki na zakupiony towar pobiera w dniu zakupu.
 1.  Ponadto intendentka szkolna:
  1. ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i pieniądze,
  2. prawidłowo przechowuje produkty żywnościowe, zapobiega ich zniszczeniu i zepsuciu oraz zabezpiecza przed kradzieżą,
  3. dba o czystość i porządek w pomieszczeniach magazynów,
  4. współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami i pracownikami administracyjno – obsługowymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej z dożywianiem.
  5. posiada aktualne badania lekarskie (wpisane do pracowniczej książeczki zdrowia),
  6. przestrzega przepisów bhp na stanowisku pracy,
  7. zgłasza na bieżąco wszelkie usterki i uszkodzenia.
  8. szczegółowe zadania i obowiązki intendenta określa zakres czynności umieszczony w aktach osobowych

 

§ 32

 1. Bezpośredni przełożony kucharki: Dyrektor Szkoły.
 2. Do obowiązków kucharki należy w szczególności:
  1. koordynowanie pracy wszystkich pracowników kuchni przy przygotowywaniu obiadu,
  2. dbanie o racjonalność żywienia uczniów, kaloryczność posiłków i estetykę ich wydawania,
  3. branie udziału w układaniu jadłospisu wraz z intendentką,
  4. uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych zgodnie z jadłospisem,
  5. przyjmowanie od intendentki produktów żywnościowych (po dokładnym ich zważeniu w obecności osoby trzeciej) oraz podpisywanie odbioru
   w kontrolce,
  6. codziennie przed obiadem pobiera próbki posiłków do odpowiednich pojemników, dba o właściwe ich oznaczenie i przechowywanie przez okres 48 godzin,
  7. rozliczanie się z ilości wydanych obiadów,
  8. przestrzeganie ustalonych przez dyrektora godzin wydawania obiadu,
  9. dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach kuchennych, naczyń i nakryć stołowych  oraz ich systematyczne wyparzanie po myciu,
  10. jest odpowiedzialna za czystość otoczenia kuchni,
  11. przestrzeganie czystości odzieży ochronnej personelu i obowiązkowe noszenie jej podczas pracy,
  12. dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne, zabezpieczanie ich przed zniszczeniem i kradzieżą,
  13. dbanie o prawidłowe wykorzystanie oznakowanego sprzętu kuchennego,
  14. zamykanie wszystkich okien oraz właściwe zamknięcie wszystkich drzwi przed opuszczeniem zakładu pracy,
  15. odpowiadanie za przejęcie pomieszczeń kuchennych i sprzętu po uroczystościach szkolnych w należytym stanie,
  16. zakazywanie przebywania na terenie kuchni osób obcych (z wyjątkiem osób uprawnionych do kontroli),
  17. systematyczne uzupełnianie wymaganych badań lekarskich i posiadanie aktualnego wpisu do pracowniczej książeczki zdrowia,
  18. przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy,
  19. ponoszenie odpowiedzialności materialnej  za powierzony sprzęt,
  20. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły,
  21. szczegółowe zadania i obowiązki kucharki określa zakres czynności umieszczony w aktach osobowych.

 

§ 33

 1. Bezpośredni przełożony pomocy kuchennej: Dyrektor Szkoły.
 2. Do obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:
  1. utrzymywanie pomieszczeń kuchni i naczyń kuchennych w należytej czystości,
  2. systematyczne wyparzanie naczyń kuchennych,
  3. pomoc przy wydawaniu obiadu,
  4. utrzymanie w czystości jadalni podczas wydawania obiadu,
  5. wykonuje czynności zgodnie z harmonogramem oraz dodatkowe związane z właściwą organizacją pracy, jest odpowiedzialna za czystość otoczenia kuchni,
  6. zmywa i wyparza garnki, naczynia i sztućce,
  7. w razie nieobecności jednej z pracownic przejęcie jej czynności do wykonania,
  8. bierze udział w kompleksowym sprzątaniu kuchni i magazynów,
  9. obowiązkowo nosi odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni,
  10. systematyczne wykonywanie obowiązkowych badań lekarskich, uaktualnianie pracowniczej książeczki zdrowia,
  11. przestrzega przepisów bhp na stanowisku pracy,
  12. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt,
  13. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.
  14. szczegółowe zadania i obowiązki pomocy kuchennej określa zakres czynności umieszczony w aktach osobowych.

 

§ 34

 1. Bezpośredni przełożony sprzątaczki: Dyrektor Szkoły
 2. Do obowiązków sprzątaczki należy w szczególności:
  1. dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotną i czystą ścierką z wszelkich powierzchni w salach lekcyjnych wraz z zapleczem, gabinetach, korytarzach, klatkach schodowych (z krzeseł, ławek, drabinek, parapetów, szafek, półek, gablot, obrazów, godła, dyplomów, stojaków, grzejników, głośników, opraw oświetleniowych itp.),
  2. dokładne mycie okien dwa razy do roku oraz systematycznie wszystkich powierzchni szklanych,
  3. dokładne wymycie tablicy szkolnej, troska o zapewnienie kredy,
  4. systematyczne zmywanie na mokro wszystkich korytarzy i klatek schodowych oraz sprzątnięcie toalet po każdej przerwie,
  5. codzienne podlewanie kwiatów,
  6. codzienne mycie drzwi, lamperii i listew przypodłogowych,
  7. codzienne mycie podłóg, usuwanie rys i brudu (farby),
  8. codzienne opróżnianie koszy na śmieci w salach,
  9. systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń w sanitariatach (muszle, deski klozetowe, pisuary, rury, baterie, umywalki, parapety okienne, kabiny, glazura itp.),
  10. systematyczne dezynfekowanie sanitariatów rozcieńczonym środkiem dezynfekcyjnym,
  11. pranie firanek i zasłon podczas ferii zimowych i letnich oraz ich zawieszanie,
  12. odkurzanie i trzepanie wykładzin podłogowych, czyszczenie ich, systematyczne sprzątanie podłogi pod wykładzinami i dywanami,
  13. usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, spod obrazów i gablot, spoza szaf i regałów,
  14. systematyczna współpraca z opiekunami pracowni w zakresie utrzymania porządku,
  15. przygotowanie pomieszczeń do remontów (przestawianie mebli, pomocy itp.) oraz sprzątania po remoncie,
  16. sprawdzanie i zamykanie okien i drzwi w salach, łazienkach, gabinetach, korytarzach,
  17. wygaszanie niepotrzebnych świateł,
  18. pilnowanie porządku na wyznaczonych korytarzach podczas przerw lekcyjnych wraz z dyżurującymi nauczycielami,
  19. zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków, itp.
  20. sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnych pracowników na polecenie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora,
  21. wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły i wicedyrektora,
  22. systematyczna dbałość o:
   1. przyszkolny ogródek dydaktyczny (usuwanie chwastów na bieżąco, podlewanie wg potrzeb).
  23. szczegółowe zadania i obowiązki sprzątaczki określa zakres czynności umieszczony w aktach osobowych

 

 

 

§ 35

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I–VIII

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raciszynie
ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
  3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć

 

 1. Cele i zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  1. Ocenianiu podlegają:
   1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
   2. zachowanie ucznia.
  2. Ocenianie uczniów rozpoczyna się w pierwszym dniu po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
  3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
  4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
  6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   1. informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,
   2. przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
   3. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
   4. poinformowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
   5. udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
   6. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
   7. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
   8. informowanie wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły o efektywności nauczania i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.
  7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
   2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
   3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole,
   4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
   5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa ust. 13 pkt 4 i ust. 16  pkt. 5
   6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
   7. ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce).
  8. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:
   1. wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia,
   2. wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób powinien dalej pracować nad poprawą wyników,
   3. sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, sprawdziany są udostępniane uczniowi, a jego rodzicom podczas spotkań z wychowawcą lub indywidualnych spotkań z nauczycielami,
   4. nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
   5. nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
   6. nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego,
   7.  systematycznego sprawdzania prac pisemnych,
   8. systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych,
   9. informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego.
  9. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone są w dalszej części dokumentu.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do końca września informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. Wymaganiach edukacyjnych, które są zamierzonymi osiągnięciami i kompetencjami uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania. Są one opracowywane przez nauczycieli na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia,
  2. Kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie.

 

 1. Rytmiczność oceniania.
  1. Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.
  2. Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:
   1. 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny,
   2. 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny,
   3. 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen,
   4. 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen.
  3. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.

 

 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  1. Nauczyciel ma prawo w swej pracy stosować i oceniać każdy obszar aktywności ucznia, który służy osiąganiu określonych umiejętności przedmiotowych. Oceny z przedmiotów obowiązkowych z wyłączeniem w-f, techniki, plastyki, muzyki, informatyki, religii przyznawane są za:
   1. prace pisemne: prace klasowe, wypracowania, dyktanda, sprawdziany podsumowujące daną partię materiału, testy kompetencji, krótkie sprawdziany (15 minutowe),
   2. odpowiedzi ustne: obejmujące sprawdzenie wiadomości,
   3. zadania domowe,
   4. pracę na lekcji,
   5. zadania dodatkowe (referaty, prezentacje, karty pracy),
   6. sukcesy w konkursach przedmiotowych.
  2. Planowanie i przeprowadzanie prac pisemnych polega na:
   1. zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej,
   2. nauczyciele planują terminy prac pisemnych - maksymalnie jedna w ciągu dnia, a trzy w tygodniu (nie dotyczy testów kompetencji),
   3. każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji,
   4. na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe,
   5. kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi i nie może trwać dłużej niż 15 minut,
   6. nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w ciągu tygodnia od napisania ich przez uczniów, sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni od ich napisania,
   7. prace klasowe i sprawdziany przechowywane są w szkole do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,
   8. uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. W przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej, uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,
   9. uczniowie z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji - sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna.
  3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji maksymalnie trzy razy w semestrze. O ilości nieprzygotowań w semestrze decyduje nauczyciel przedmiotu dokonując stosownego zapisu w PSO. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania nie jest możliwe na lekcji, na której przeprowadza się sprawdzian, test czy pracę klasową.
  4. Szczegółowe informacje sprawdzania wiadomości i warunków poprawiania ocen z poszczególnych przedmiotów regulują przedmiotowe systemy oceniania.
  5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych.
  6. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:
   1. rozmowę indywidualną,
   2. ogólne spotkanie rodziców,
   3. telefonicznie,
   4. pocztę elektroniczną,
   5. wpisy do zeszytów uczniów.
  7. Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.
  8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są na życzenie udostępniane na terenie szkoły do wglądu uczniowi i jego rodzicom w obecności nauczyciela.
  9. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   1. Jeżeli uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną oceną, nauczyciel powinien poinformować ucznia, w jakiej formie może poprawić daną ocenę,
   2. Poprawy oceny uczeń może dokonać zgodnie z zasadami przedstawionymi w przedmiotowych systemach oceniania nauczycieli z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
   3. W przypadku otrzymania oceny niższej niż przewidywana uczeń otrzymuje ocenę wyższą proponowaną wcześniej przez nauczyciela.
  10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
  1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).Nauczyciel uzasadnia ocenę na wniosek rodzica lub ucznia w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Oceny bieżące mogą być uzasadniane w formie ustnej, oceny klasyfikacyjne uzasadnia się w formie pisemnej.
  2. Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach uczniach w nauce odbywa się na spotkaniach z rodzicami lub podczas indywidualnych kontaktów z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, podczas rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem notatki w zeszycie przedmiotowym.

 

 1.  Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania:
  1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
   1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
   2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
   3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa,
   4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów.
  3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
  4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  5. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:
   1. opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego – z banku narzędzi (fiszki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, łamigłówki, zadania na szóstkę) – dotyczy procesu sprawdzania,
   2. przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności,
   3. dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią),
   4. przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach domowych.
  6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
  7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
  8. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  9. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
  13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 1. Kryteria oceniania.
  1. Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:
   1. celująca – 6
   2. bardzo dobra – 5
   3. dobra – 4
   4. dostateczna – 3
   5. dopuszczająca – 2
   6. niedostateczna – 1
  2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
  3. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.
  4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
   1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
    • posiadł wiedzę i umiejętności w 100 proc. objęte programem nauczania danego przedmiotu,
    • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
    • osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym.
   2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
    • opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
    • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
    • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
   3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
    • opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy,
    • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
   4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
    • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,
    • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
   5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
    • w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu.
   6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
    • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
    • nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
  5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
  6. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:
   1. Niedostateczny        0–29 proc.,
   2. dopuszczający          30–49 proc.,
   3. dostateczny              50–75 proc.,
   4. dobry                                    76–90 proc.,
   5. bardzo dobry                       91–99 proc.,
   6. celujący                     100 proc.

 

 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–VIII zawarte jest w PSO (przedmiotowym systemie oceniania), stanowiącym załączniki do WSO. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania do nauczanego przedmiotu.

 

 1. Na życzenie rodziców i uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania, ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.

 

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

 1. Ocenianie bieżące.
  1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.
   1. Ocena śródroczna zawiera zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic lub opiekun po zakończeniu I semestru na specjalnie przygotowanym arkuszu,
   2. Ocena końcoworoczna ujmuje:
    • osiągnięcia wychowawcze,
    • wywiązywanie się z obowiązku ucznia,
    • przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych,
    • umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm,
    • kulturalne zachowanie się poza szkołą,
    • okazywanie szacunku innym osobom,
    • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne,
    • umiejętność wypowiadania się,
    • technikę czytania i pisania,
    • podstawy ortografii i gramatyki,
    • liczenie w zależności od poziomu nauczania,
    • rozwiązywanie zadań tekstowych,
    • ogólną wiedza o otaczającym świecie,
    • zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym,
    • osobiste osiągnięcia uczniów.
   3. W klasach I-III można stosować ocenę opisową zarówno w zeszytach dziecka, jak i do pisemnej wiadomości rodziców na koniec I półrocza i na koniec roku szkolnego.
   4. W klasach I-III oceny bieżące ustala się według następującej skali punktowej od 1 – 6, a także zamiennie - jako komentarz słowny lub pisemny.

Ocena

Wymagania edukacyjne

6 p.

Uczeń:

 • wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy
 • samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu
 • biegle wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu treści przewidzianych dla danego poziomu
 • osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

5p.

Uczeń:

 • często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć
 • sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym
 • jasno i logicznie rozumuje
 • samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy
 • potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania
 • rzadko popełnia błędy
 • buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), wyczerpując temat, posługuje się bogatym słownictwem

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

4p.

Uczeń:

 • wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć
 • sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią
 • logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania
 • potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

3p.

Uczeń:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia
 • przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym
 • samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania
 • zadania i problemy złożone rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela
 • popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania
 • wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

2p.

Uczeń:

 • zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia
 • analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela
 • czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania
 • zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie
 • bardzo często popełnia błędy
 • buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

1p.

Uczeń:

 • nie rozumie elementarnych pojęć
 • nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela
 • nie udziela odpowiedzi
 • nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej użyteczne.

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

   1. Pod koniec pierwszego etapu edukacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zewnętrznego testu kompetencji dla klas III.
   2. Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom, a kopie zostają zamieszczone w arkuszu ocen ucznia.
   3. Wyniki zewnętrznego testu kompetencji kl. III zostają przekazane wychowawcom klas IV i stanowią diagnozę wstępną uczniów w klasie czwartej.
   4. Pisania z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco (błędy I stopnia):
    • 6 punktów- 0 błędów
    • 5 punktów - 1 błąd
    • 4 punkty - 2,3 błędy
    • 3 punkty - 4,5 błędów
    • 2 punkty - 6 błędów
    • 1 punkt - 7 i więcej błędów
   5. Zachowanie ucznia ocenia się według sześciostopniowej skali ocen (ocena jest opisowa):
    • 6. jest wzorem zachowania dla innych uczniów
    • 5. bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia
    • 4. zachowuje się tak, jak przystało na ucznia
    • 3. poprawnie spełnia obowiązki ucznia
    • 2. sprawia pewne kłopoty wychowawcze
    • 1. sprawia kłopoty wychowawcze

 

  1. W klasach IV-VIII bieżące oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się wg następującej skali:

I stopień

Notacja

skrót

wartość

Celujący

6

cel

6,0

bardzo dobry

5

bdb

5,0

bardzo dobry z minusem

5-

bdb-

4,7

dobry z plusem

4+

db+

4,5

Dobry

4

db

4,0

dobry z minusem

4-

db-

3,7

dostateczny z plusem

3+

dst+

3,5

Dostateczny

3

dst

3,0

dostateczny z minusem

3-

dst-

2,7

dopuszczający z plusem

2+

dop+

2,5

Dopuszczający

2

dop

2,0

dopuszczający z minusem

2-

dop-

1,7

niedostateczny z plusem

1+

ndst+

1,5

Niedostateczny

1

ndst

1,0

 

  1. Oceny bieżące uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-VIII są ocenami opisowymi.

 

 

 1. Ocenianie roczne.
  1. Roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I-III jest oceną opisową.
  2. W opisie oceny klasyfikacyjnej uwzględnia się poziom czytania, pisania – grafika, prace samodzielne, dyktanda, wypowiedzi ustne technikę rachunkową, rozwiązywanie zadań, wiedzę o otaczającym świecie, działalność artystyczną i techniczną, sprawność fizyczną.
  3. Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:
   1. postępów ucznia, efektów jego pracy,
   2. napotykanych przez niego trudnościach w relacji do jego możliwości i wymagań edukacyjnych,
   3. potrzeb rozwojowych ucznia,
   4. propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.
  1. W klasach IV-VIII roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg następującej skali:
    • stopień celujący- 6
    • stopień bardzo dobry – 5
    • stopień dobry- 4
    • stopień dostateczny – 3
    • stopień dopuszczający – 2
    • stopień niedostateczny – 1

 

   1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
   2. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.
  1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymują:
   1. w klasach I-III – jedną roczna ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i ocenę opisową z zachowania,
   2. w klasach IV-VIII opisowe oceny klasyfikacyjne
    z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz opisową ocenę z zachowania.

 

 1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy.
  1. W czasie doraźnych i tymczasowych zastępstw prowadzący zajęcia nauczyciele mogą oceniać pracę uczniów na lekcji, jak również jego zachowanie zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania.
  2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

 1. Klasyfikowanie uczniów.
  1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie ucznióww dwóch terminach:
   1. śródroczne,
   2. końcoworoczne.
  2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu kończącym semestr.  Pierwsze półrocze kończy się w ostatni piątek stycznia. Jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w terminie wcześniejszym, to pierwsze półrocze kończy się w ostatni piątek przed feriami zimowymi.
  3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć według skali:
   1. dla klas I-III określonej w ust.12  pkt.1
   2. dla klas IV- VIII określonej w ust.12 pkt.2
   3. oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa ust.16 pkt. 4 i 5
  4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z zapisem:
   1. klasy I-III - ust. 16 pkt.1
   2. klasy IV-VIII - ust.16 pkt.2
  5. Klasyfikację roczną przeprowadza się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły w okresie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem ferii letnich w danym roku szkolnym. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
   1. klasy I-III - ust. 16 pkt.1
   2. klasy IV-VIII - ust.16 pkt.2
   3. oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa ust.16 pkt. 4 i 5
  6. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisem zawartym w ust.16  pkt.6
  7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia winni potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z nauczania i naganną z zachowania. Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychowawcy podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w wyznaczonym terminie nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie ucznia i dzienniku lekcyjnym.
  8. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia (ustnie) i w formie pisemnej jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika datę poinformowania uczniów o ocenach śródrocznych i rocznych i potwierdza to własnoręcznym podpisem.
  9. W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu WSO (lub odniesieniu znaczących sukcesów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się obniżenie (do nagannej włącznie) lub podwyższenie oceny zachowania w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Należy natychmiast o tym fakcie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
  10. Informowanie pisemne ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia.
  11. Po zebraniu klasyfikacyjnym śródrocznym dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do wiadomości rodziców na wywiadówce.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania.
  1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
   1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
   4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
   5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
   7. okazywanie szacunku innym osobom.
  2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli uczących w tym oddziale oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w statucie szkoły.
  4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
   1. wzorowe,
   2. bardzo dobre,
   3. dobre,
   4. poprawne,
   5. nieodpowiednie,
   6. naganne,
  5. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
  6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
  7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
   1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
   2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia.
  1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  2. Do ustalenia oceny zachowania służyć będzie zeszyt obserwacji uczniów umieszczony w dzienniku klasowym, do którego nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi, zarówno pozytywne jak i negatywne, na temat zachowania uczniów.
  3. Informacje do zeszytu klasowego, zarówno pozytywne i negatywne mogą wpisywać nauczyciele uczący w danej klasie, jak również i pozostali nauczyciele.
  4. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.
  5. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto spełnił następujące kryteria:
   1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
    • Uczeń maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne,
    • Zawsze jest przygotowany do lekcji
    • Sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
    •  Bierze udział w konkursach, akcjach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
    • Pilnie uważa na lekcjach,
    • Nie opuścił w semestrze ani jednej godziny nieusprawiedliwionej (3 spóźnienia nieusprawiedliwione są równoznaczne z 1 godzina nieusprawiedliwioną),
   2.  Kultura osobista:
    • Nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
    • Jest tolerancyjny i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
    • Wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
    • Zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd,
    • Dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą
   3. Zachowania społeczne:
    • Umie współżyć w zespole,
    • Jest uczynny, chętnie pomaga innym,
    • Dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
    • Jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
    • Szanuje mienie własne i społeczne,
    • Przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
    • Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
    • Dba o honor i tradycje szkoły.
   4. Zaangażowanie we własny rozwój:
    • Zachowuje się kulturalnie w szkole i poza szkołą, godnie reprezentuje szkołę,
    • Jest autokrytyczny i wyciąga wnioski z własnych błędów,
    • Jest wzorem dla innych,
    • Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
    • Respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
    • Nie ulega nałogom
  6.  Zachowanie bardzo dobre:
   1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
    • Uczeń w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne,
    • Zawsze jest przygotowany do lekcji,
    • Wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań,
    • Angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
    • Pilnie uważa na lekcjach,
    • Nie opuścił w semestrze więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione.                          
   2.             Kultura osobista:
    • Nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
    • Jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
    • Zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
    • Nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
    • Dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
   3. Zachowania społeczne:
    • Umie współżyć w zespole,
    • Jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
    • Bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki,
    • Szanuje mienie własne i społeczne,
    • Przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji,
    • Angażuje się w życie klasy,
    • Dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
    • Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
    • Dba o honor i tradycje szkoły.
   4. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój:
    • Zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
    • Nie ulega namowom, naciskom, nie daje się sprowokować,
    • Jest autokrytyczny i wyciąga wnioski z własnych błędów,
    • Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
    • Po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
    • Respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
    • Nie ulega nałogom.
  7. Zachowanie dobre:
   1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
    • Osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
    • Jest przygotowany do lekcji,
    • Podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
    • Uważa na lekcjach,
    • Wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
    • Nie opuścił w semestrze więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych.
   2. Kultura osobista:
    • Zachowuje odpowiednio do sytuacji,
    • Nie używa wulgarnych słów,
    • Stosuje zwroty grzecznościowe,
    • Nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
    • Dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
   3. Zachowania społeczne:
    • Respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
    • Zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, Dyrektora Szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
    • Wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
    • Angażuje się w życie klasy,
    • Dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
    • Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
    • Nie przejawia agresji słownej i fizycznej,
    • Szanuje mienie własne i społeczne,
    • Dba o honor i tradycje szkoły.
   4. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój:
    • Zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń (w szkole i poza nią),
    • Systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
    • Stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
    • Nie ulega nałogom.
  8. Zachowanie poprawne:
   1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
    • W znikomym stopniu wykorzystuje swój potencjał intelektualny,
    • Motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
    • Wykonuje polecenia nauczyciela,
    • Zdarza mu się nie być przygotowanym do lekcji (brak pracy domowej – bz.),
    • Pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
    • Nie opuścił w semestrze więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych (3 spóźnienia nieusprawiedliwione są równoznaczne z 1 godzina nieusprawiedliwioną),
   2. Kultura osobista:
    • Wykazuje elementarną kulturę osobistą,
    • Nie używa wulgaryzmów,
    • Czasami nie zmienia obuwia,
    • Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.
   3. Zachowania społeczne:
    • Nie stosuje agresji słownej i fizycznej,
    • Dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
    • Szanuje mienie własne i społeczne,
    • Sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
    • Wykonuje powierzone mu obowiązki.
   4. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój:
    • Jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
    • Uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
    • Nie ulega nałogom.
  9. Zachowanie nieodpowiednie:
   1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
    • Uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
    • Nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
    • Nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
    • Zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
    • Nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
    • Zaniedbuje obowiązki,
    • Opuścił w semestrze ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych.
   2.  Kultura osobista:
    • Przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
    • Używa wulgarnych słów,
    • Często nie zmienia obuwia,
    • Nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
    • Nie nosi stosownego ubioru szkolnego.
   3. Zachowania społeczne:
    • Nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
    • Zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
    • Nie szanuje mienia własnego i społecznego,
    • Stosuje przemoc słowną lub fizyczną wobec innych,
    • Kłamie i oszukuje,
    • Ma negatywny wpływ na innych,
    • Celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych.
   4. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby:
    • Nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
    • Brak u niego poczucia winy i skruchy,
    • Często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
    • Stosuje szkodliwe używki.
  10. Zachowanie naganne:
   1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
    • Uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
    • Nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
    • Jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
    • Nie reaguje na uwagi nauczyciela,
    • Samowolnie wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
    • Wagaruje, opuścił w semestrze ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych.
   2. Kultura osobista:
    • Nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
    • Nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
    • Demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwracanie się, odchodzenie, zaprzeczenia, wyśmiewanie, dopuszczanie się wyzywających gestów, itp.),
    • Często nie zmienia obuwia,
    • Wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój,
    • Uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu – prowokuje innych poprzez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów, itp.)
   3. Zachowania społeczne:
    • Celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
    • Kłamie i oszukuje,
    • Jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
    • Jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, bójki, uszkodzenia ciała, itp.),
    • Komentuje wypowiedzi nauczyciela lub uczniów,
    • Odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
    • Celowo niszczy mienie społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
    • Swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
    • Demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
    • Wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc),
    • Przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.
   4. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
    • Nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
    • Brak u niego poczucia winy i skruchy,
    • Nie dba o własne zdrowie,
    • Stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
    • Ulega nałogom.

 

 1. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Ustalona ocena jest oceną ostateczną.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najniższej w danym typie szkoły nie kończy jej.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków podczas zajęć dodatkowych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny.
  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
   1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
   2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 lit.. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  6. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
  7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 8.
  8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 4 lit. a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
   1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
  12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
  14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 lit. b - skład komisji,
   2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
   3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
   4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
  15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
  17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 18 i 20.
  18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust.24 pkt. 1.
  19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 20.
  20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  21. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
   1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  22. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
  23. W skład komisji wchodzą:
   1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
    • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
    • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
    • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
    • wychowawca klasy,
    • wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    • pedagog,
    • psycholog, jeśli jest zatrudniony w danej szkole,
    • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
    • przedstawiciel Rady Rodziców.
  24. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 23 lit. a, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  25. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  26. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    • skład komisji,
    • termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 21 lit. a,
    • zadania (pytania) sprawdzające,
    • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
    • skład komisji,
    • termin posiedzenia komisji,
    • wynik głosowania,
    • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
   3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  27. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 26 lit. c, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 21 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
  29. Przepisy pkt. 20-28 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 1. Zasady promowania uczniów.
  1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
  2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.28.
  3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał
   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 5,0 i ocenę wzorową
   z zachowania otrzymuje nagrodę książkową a jego rodzice list gratulacyjny.
  5. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust.28.
  8. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
  1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
  2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkie egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
   1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. skład komisji,
   2. termin egzaminu poprawkowego,
   3. pytania egzaminacyjne,
   4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
  7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
  9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem pkt. 10
  10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Zadania nauczycieli i wychowawców względem wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
  1. Nauczycieli obowiązuje:
   1. bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
   2. rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających ustalone kryteria wymagań,
   3. przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania postępów w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla danej klasy,
   4. przedstawienie uczniom z minimum tygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na temat formy pracy klasowej sprawdzającej wiadomości i umiejętności oraz jej zakresu tematycznego,
   5. umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania do wychowawcy danej klasy,
   6. na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada Dyrektorowi Szkoły,
   7. poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej,
  2. Wychowawców klas obowiązuje:
   1. zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
   2. pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie nagannej z zachowania na miesiąc przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną,
   3. bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
   4. stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu,
   5. informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego,
   6. poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowania na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 36

 1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły:
  1. nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa,
  2. do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 7, ale nie wcześniej niż od 6-tego roku życia, obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  3. w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok,
   1. dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W przypadku odroczenia dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
  4. decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
  5. za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i klas specjalnych,
  6. Dyrektor Szkoły przeprowadza kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:
   1. kontroluje wykonywanie obowiązków, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku,
   2. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
  7. Skreślenie z listy uczniów następuje z przyczyn:
   1. ukończenia szkoły,
   2. zmiany obwodu szkoły,
   3. spełniania obowiązku szkolnego w innego rodzaju placówce,
   4. przeniesienia do innej szkoły przez kuratora na wniosek Dyrektora Szkoły,
  8. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
   1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
   2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
   3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  9. zapis do klas pierwszych szkoły podstawowej dokonuje się z półrocznym wyprzedzeniem,
  10. nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  11. szkoła umożliwia wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego,
  12. zwalnia ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z drugiego obowiązkowego języka.
 2. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą psychiczną i fizyczną oraz poszanowanie godności osobistej,
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
  4. swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów np. poprzez tworzenie gazetek wystawowych, kącików zainteresowań itp.,
  6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  7. informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania,
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
  9. korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
  10. korzystania podczas zajęć z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej,
  11. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową w klasach i organizacjach szkolnych,
  12. składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  13. składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
  14. Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Nadal istnieje podstawa do całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach na czas określony w tej opinii.
  15. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) i ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
  16. uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu (szczegółowe zasady określają przedmiotowe systemy oceniania), a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej,
  17. Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, realizujące potrzebę dziecka do aktywnego wypoczynku i zabawy, sprzyjające zdrowiu, rozwijaniu i  doskonaleniu sprawności ruchowej uczniów (zawody sportowe),
  18. uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia z nim dalszych kierunków pracy.
 3. Uczeń ma obowiązek:
  1. zdobywania wiedzy i przygotowywania się do zajęć edukacyjnych.
  2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  3. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  4. odpowiadać za własne zdrowie (negować nikotynizm, alkoholizm, narkotyki), własne i cudze życie, własną higienę oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny,
  5. dbać o wspólne dobro szkoły, ład i porządek w klasie i szkole,
  6. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, a także zarozumialstwu, plotkarstwu i lizusostwu,
  7. przychodzić do szkoły w stroju czystym (unikać strojów ekstrawaganckich). Na terenie szkoły zabronione jest stosowanie makijażu i wyzywających ozdób, jeżeli obowiązek ten nie narusza prawa do wolności ucznia,
  8. Zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych – usprawiedliwienie winien przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia
   z wychowawcą,
   1. usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dzieci na zajęciach – oświadczenie może być podpisane przez jednego lub obojga rodziców,
   2. dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie.
  9. przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważeniu obowiązków ucznia,
  10. nosić w szkole obuwie przeznaczone tylko do chodzenia w szkole,
  11. przestrzegać zakazu używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych i elektronicznych, także w zakresie utrwalania obrazu i dźwięku, na terenie szkoły. W uzasadnionych okolicznościach uczeń może skorzystać z telefonu szkolnego. W razie nieprzestrzegania zasad korzystania z telefonu:
   1. nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u Dyrektora Szkoły. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
   2. przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.
   3. po zabezpieczony telefon zgłasza się rodzic, w obecności, którego sprawdzana jest zawartość telefonu, rodzic zostaje poinformowany o konsekwencjach złamania zasad obowiązujących w szkole;

 

  1. na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne do innej osoby – zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
  2. nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,
 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary:
  1. za wzorową postawę ucznia wyrażającą się w aktywności w życiu szkoły, bardzo dobrych rezultatach w nauce, wzorowym zachowaniu w szkole i poza szkołą, uczeń ma prawo być nagradzany:
   1. pochwałą wychowawcy wobec klasy,
   2. pochwałą Dyrektora wobec całej szkoły,
   3. listem pochwalnym do rodziców (opiekunów) ucznia,
   4. upominkami książkowymi i dyplomami uznania z okazji zakończenia roku szkolnego,
   5. inne nagrody i wyróżnienia ustalone przez władze szkolne,
  2. uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  3. uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem " z wyróżnieniem" oraz nagrodę książkową
  4. uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał
   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 5,0 i ocenę wzorową
   z zachowania otrzymuje nagrodę książkową, jego rodzice list gratulacyjny.
  5. Rada Pedagogiczna przyznaje statuetkę NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKOŁY, o którą ubiegać się mogą uczniowie spełniający następujące warunki:
   1. średnia ocen końcowych minimum 5.0,
   2. zachowanie wzorowe lub bardzo dobre,
   3. aktywna praca na rzecz szkoły,
   4. udział w konkursach i zawodach sportowych,
   5. praca na rzecz szkoły (Samorząd Uczniowski, Poczet Sztandarowy,  udział w szkolnym stroju galowym w co najmniej dwóch gminnych obchodach świąt państwowych,  inne- pozaszkolne).
  6. za nieprzestrzeganie obowiązków, postanowień regulaminów oraz niniejszego statutu uczeń może być ukarany. System kar:
   1. upomnienie lub nagana ustna udzielona przez wychowawcę klasy,
   2. upomnienie lub nagana na forum szkoły udzielona przez Dyrektora Szkoły,
   3. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o jego nagannym zachowaniu,
   4. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach rozrywkowych w szkole oraz w organizowanych wycieczkach,
   5. decyzją Rady Pedagogicznej - przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy w szkole,
   6. wykonywanie prac związanych z naprawą wyrządzonych szkód,
   7. poniesienie kosztów wyrządzonych szkód,
   8. wykonanie określonych przez Dyrektora prac fizycznych na rzecz szkoły,
  7. po wyczerpaniu wymienionych kar i braku poprawy, uczeń uchwałą Rady Pedagogicznej może być skreślony z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły. Przeniesienia dokonuje kurator oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły,
  8. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wobec ucznia karę, jeżeli uzyska on poręczenie nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Klasowej Rodziców,
  9. od wymierzonej kary, przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły,  przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od dnia doręczenia informacji o ukaraniu ucznia rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, złożone przez nich na piśmie do Dyrektora Szkoły. Ponowne rozpatrzenie sprawy nastąpi w ciągu 1 tygodnia. Podjęta decyzja jest ostateczna,
  10. wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające jego nietykalność i godność   osobistą,
  11. za naprawę szkód spowodowanych przez ucznia (również nieumyślnie) odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice,
  12. szkoła informuje rodziców o przyznanych nagrodach, a także zastosowaniu kary w terminie 7 dni (informacje o zastosowanych karach powinny być odnotowane przez wychowawcę klasy w dzienniku lekcyjnym),
  13. tryb przyznawania wyróżnień ustala wychowawca z klasą i Radą Pedagogiczną na zebraniach klasowych (Rady Pedagogicznej).
 2. Regulamin korzystania z szatni szkolnej:
  1. uczniowie zobowiązani są do korzystania z szatni szkolnej,
  2. uczniowie korzystający z szatni są zobowiązani dbać o czystość i porządek pomieszczenia oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i innych regulaminów szkolnych,
  3. w szatni uczniowie powinni pozostawiać odzież wierzchnią oraz obuwie, w których chodzą po dworze,
  4. uczniowie nie powinni pozostawiać w szatni cennych przedmiotów oraz pieniędzy,
  5. każda klasa ma swoje  miejsce oznaczone właściwym numerem. Przydział podawany jest do wiadomości na początku roku szkolnego,
  6. uczniowie mogą przebywać w szatni tylko przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć edukacyjnych. Po zmianie odzieży i obuwia uczniowie muszą niezwłocznie opuścić szatnię. Zabrania się przebywania w szatni bez uzasadnionej przyczyny. W razie kradzieży, zniszczenia lub zaginięcia mienia osoby przebywające w szatni bez uzasadnionej przyczyny mogą być podejrzane o udział w zaistniałym incydencie,
  7. szatnia jest zamykana na klucz przez wyznaczonego pracownika szkoły. Pracownik ten odpowiada za to, by drzwi były zamknięte, by osoby nieupoważnione nie wchodziły do szatni, by uczniowie nie przebywali w szatni bez wyraźnej potrzeby
  8. pracownik szkoły odpowiedzialny za porządek w szatni ma informować właściwego wychowawcę, dyżurującego nauczyciela lub Dyrektora Szkoły o wszelkich zaistniałych w szatni nieprawidłowościach, przypadkach łamania niniejszego regulaminu i innych regulaminów szkolnych,
  9. uczniowie zobowiązani są informować wychowawców o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w szatni, a zwłaszcza o kradzieżach obuwia i odzieży, niszczeniu mienia i innych incydentach,
  10. jeżeli szatnia będzie zamknięta i nie nastąpiło żadne inne zaniedbanie ze strony uczniów, a zdarzy się w nim kradzież, zniszczenie mienia lub inny incydent, szkoła podejmuje stosowne kroki w celu wyjaśnienia zdarzenia, jeśli zaistnieje taka konieczność, wzywa się również policję,
  11. kradzieże i niszczenie mienia pozostawionego w szatni są przestępstwem, toteż osoby dopuszczające się tych czynów będą karane zgodnie z obowiązującym prawem przez  upoważnione do tego organy. Jednak niezależnie od tego osoby popełniające tego typu przestępstwa będą także karane zgodnie z systemem kar określonym w Statucie Szkoły,
  12. kradzieże i niszczenie cudzego mienia rzutują również na obraz szkoły oraz całej społeczności szkolnej, toteż wszyscy uczniowie powinni dbać, by takie sytuacje się nie zdarzały i przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział 9: Bezpieczeństwo i opieka

§ 37

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie zespołu – o wejściu lub wyjściu z budynku zespołu decyduje pracownik obsługi (w zależności od czasu pracy), mający prawo zatrzymania wszystkich osób.
 2. Pracownikowi obsługi nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić z budynku) osób,  co do których nie ma pewności ich poprawnego zachowania. O zatrzymaniu pracownik obsługi ma