• RODO

  Klauzula Informacyjna – monitoring

   

   

  1. Dyrektor  Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Administrator Danych Osobowych monitoringu wizyjnego.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
  3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
  4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez 30 dni.
  6. Każdemu przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor  Zespołu Szklono -Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą filialną w Kolonii Lisowice.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:
  1. ustawy z Prawo oświatowe (t.j. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).
  3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

  oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
   w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
   z przepisów prawa.
  3. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
  1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
   (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  3. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Szkole

  Przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
  1. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,
   że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

   

   

 • BEZPIECZNE WAKACJE
  Szanowni Rodzice !
  Już wkrótce rozpoczną się wakacje letnie. Dla dzieci i młodzieży szkolnej to czas wypoczynku i zabawy. W dużej mierze od nas – dorosłych zależy, aby ten czas był spędzony zdrowo i bezpiecznie.

  MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

  Przypominamy, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

  Warto również zapoznać się z ciekwymi i niezwykle przydatnymi materiałami przygotowanymi przez różne instutycje: MATERIAŁY INFORMACYJNE

  PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

 • LEPSZA SZKOŁA

 • Lekcja wrażliwości: uczennice należące do Szkolnego Klubu Wolontariatu ścięły włosy, by oddać je na peruki dla dzieci po chemioterapii

  Lekcja wrażliwości: uczennice należące do Szkolnego Klubu Wolontariatu ścięły włosy, by oddać je na peruki dla dzieci po chemioterapii

   

   

   

   

  Z miłości do włosów – to ogólnopolska akcja, której celem jest zebranie jak największej ilości włosów dla dzieci, które zmagają się z chorobami nowotworowymi. Bolesne zabiegi chemioterapii powodują, że chorzy tracą włosy, a co za tym idzie wiarę w siebie i uśmiech szczęśliwego dzieciństwa. Akcja „z miłości do włosów” polega na ścięciu minimum 30 cm włosów i przekazaniu ich dla Stowarzyszenia Mówimy NIEboRAKOWI, następnie perukarnia robi piękne i wygodne peruki dla dzieciaków walczących z rakiem. Przekonały się o tym wolontariuszki, które podarowały swoje piękne włosy.

  Brawa dla Kornelii Korkus, Emilii Błach, Sonii Matyja oraz Joanny Świtały.

   

 • Co po szkole podstawowej? Spotkanie z policjantem, bibliotekarzem, urzędnikiem, pielęgniarką, bankowcem

  Co po szkole podstawowej? Spotkanie z policjantem, bibliotekarzem, urzędnikiem, pielęgniarką, bankowcem

   

  Co po szkole podstawowej? Spotkanie z policjantem, bibliotekarzem, urzędnikiem, pielęgniarką, bankowcem

  6 czerwca klasa VII wzięła udział w ogólnopolskim programie ,,Co po szkole podstawowej”, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent RP. Uczniowie poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, mieli możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o zawodzie , zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania niezbędnych informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy niezbędnych programu jest włączenie środowiska dorosłych do przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz zaktywizowania przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy na rzecz edukacji młodzieży. Należy podkreślić, że niemal wszystkie firmy i instytucje, do których zwrócono się w tej sprawie bardzo chętnie włączyły się w tę akcję. W imieniu Dyrekcji szkoły i swoim własnym serdeczne dziękujemy wszystkim firmom i instytucjom, które włączyły się w program i otworzyły swoje drzwi dla uczniów.

  Mamy nadzieję, że podjęta akcja sprzyjać będzie podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, uświadomi młodym ludziom konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy.

 • Wakacje tuż, tuż .... Wypoczywaj bezpiecznie

  Wakacje tuż, tuż .... Wypoczywaj bezpiecznie
  04.06.2018

  POLICJA I STRAŻ W SZKOLE W KOLONII LISOWICE

                        Dziś w Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Kolonii Lisowice odbyła się pogadnka na temat bezpieczeństwa z Panem Policjantem Mariuszem Tkaczyńskim oraz strażakami : Panem Karolem Antoniak, Panem Markiem Jarząb, z Panem Łukaszem Maciołek i z Panem Szymonem Szewczyk z Kolonii Lisowice . Pan Policjant uświadamiał dzieci jak należy zachowywać się na drodze kiedy jesteśmy uczestnikami ruchu, jak należy zachowywać się na kąpieliskach wodnych oraz w górach. Dzieci odgrywały scenki - znajdując się w różnych sytuacjach - np, podczas próby porwania, zapoznały się z pozycją jaką powinny przyjąć gdy zaatakuje je pies. Strażacy zademonstrowali dzieciom wóz strażacki, opowiedzieli dzieciom do czego służa poszczególne części samochodu, uczniowie i przedszkolaki mogli poczuć się jak prawdziwi strażący wchodząc do samochodu mierząc hełmy oraz strój strażącki, włączali sygnał,a na sam koniec mieli pokaz lania wody podczas pożaru i oczywiście Panowie jeszcze raz przypomnieli wszystkie numery alarmowe, Dzieci ze szkoły i przedszkola wykazały się dużą wiedzą i znajomością zasad bezpieczeństwa co świadczy o tym, że wakacje można rozpocząć.

  Wakacje tuż, tuż .... Wypoczywaj bezpiecznie - Obrazek 1Wakacje tuż, tuż .... Wypoczywaj bezpiecznie - Obrazek 2Wakacje tuż, tuż .... Wypoczywaj bezpiecznie - Obrazek 3Wakacje tuż, tuż .... Wypoczywaj bezpiecznie - Obrazek 4Wakacje tuż, tuż .... Wypoczywaj bezpiecznie - Obrazek 5

 • Nordic walking – sport ,relaks , zabawa”

   

  Nordic walking – sport ,relaks , zabawa” - Obrazek 1Nordic walking – sport ,relaks , zabawa” - Obrazek 2Nordic walking – sport ,relaks , zabawa” - Obrazek 3Nordic walking – sport ,relaks , zabawa” - Obrazek 4Nordic walking – sport ,relaks , zabawa” - Obrazek 5

  ,Nordic walking – sport ,relaks , zabawa” pod tym hasłem odbyły się w naszej szkole zajęcia dla uczniów  Szkolnego Klubu Wolontariatu. Ze względu na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych, spowodowanych korzystaniem z udogodnień cywilizacji głównym celem podejmowanych działań było popularyzowanie idei  zdrowego stylu życia.

  Gościem honorowym naszej akcji była pani Marta Patocka doświadczona instruktorka nordic walking, regularnie startująca w zawodach, głównie z kijami, czasem biega. Niedawno została ultramaratonką. Pani Marta z ogromnym zaangażowaniem zapoznała uczniów ze specyfiką tego sportu. Przekonywała, że podczas marszu z kijami działamy na większość partii ciała. Wykorzystywane w nordic walkingu kijki angażują mięśnie zlokalizowane w górnych partiach ciała, zwłaszcza te znajdujące się w obrębie obręczy barkowej, które podczas zwykłego marszu pracują w znikomym stopniu. Ponadto pozycja, jaką należy zachować podczas skandynawskiego marszu, wymusza pochylenie tułowia do przodu, co w efekcie prowadzi do zintensyfikowania pracy wykonywanej przez mięśnie grzbietu. W czasie nordic walkingu intensywnie pracują również mięśnie zlokalizowane w obrębie kończyn dolnych, miednicy (przede wszystkim mięśnie biodrowo-lędźwiowe i pośladkowe) oraz kończyn górnych. Szacuje się, że podczas tego rodzaju aktywności fizycznej pracuje około 90% mięśni ludzkiego organizmu.  

  Po rozgrzewce i nauce prawidłowej techniki marszu z kijkami grupa osób wyruszyła w trasę po okolicznych ścieżkach Raciszyna.

 • Pocztówka z Niechorza

  Pocztówka z Niechorza

   

  Miniony tydzień spędziliśmy na zielonej szkole w słonecznym Niechorzu.

  Pocztówka z Niechorza - Obrazek 1

  Bałtyk przywitał nas delikatnymi falami i pięknymi plażami. Spacerowaliśmy po ciepłym piasku. Zbieraliśmy muszelki i delektowaliśmy się świeżym morskim powietrzem.

  Pocztówka z Niechorza - Obrazek 2

  Dużo czasu spędziliśmy na wycieczkach. Zwiedziliśmy molo w Międzyzdrojach i Muzeum Figur Woskowych, gdzie przy wejściu witał nas sam Donald Trump.

  Pocztówka z Niechorza - Obrazek 3 Na molo w Międzyzdrojach.