• Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno -Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice.


  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl


  3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także  obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.


  4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

  c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

  d) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


  5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.


  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

   - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

   - żądania ich sprostowania,

  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres magdalena@kuszmider.com.pl.

  Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

  9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


  10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


  11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

   

 • Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych

  24.05.2018

  "Pozostań Jezu na zawsze w sercu mym"

  Dnia 24.05.2018 r odbyła się Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami i opiekunami za łaski otrzymane w sakramencie pokuty i Eucharystii do Kalwarii Zebrzydowskiej ,Wadowic i Łagiewnik. 

  Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych - Obrazek 1

   

  Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych - Obrazek 2Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych - Obrazek 3

 • " Dla lasu dla ludzi - z nami bezpiecznie "

  18.05.2018

  " Nie było nas, był las; nie będzie nas, będzie las. "

           18 maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Regionalnego organizowanego przez Dyrekcję Lasów Państwowych "Dla lasu dla ludzi - z nami bezpiecznie" Uczeń klasy III b Szymon Zawadzki przygotowany przez Panią Bożenę Wcisło za swoją pracę otrzymał wyróżnienie.

 • Wolontariusze na spotkaniu integracyjnym w Domu Chleba Powszedniego Betel

  Wolontariusze na spotkaniu integracyjnym w Domu Chleba Powszedniego Betel - Obrazek 1

        Kolejnym i zarazem bardzo ciekawym doświadczeniem dla wolontariuszy z naszej szkoły było spotkanie integracyjne z mieszkańcami Domu Cleba Powszedniego „Betel” w Działoszynie.  W budynku dawnej plebanii parafii pw. Św. Marii Magdaleny mieszka ośmiu niepełnosprawnych mężczyzn wraz z ich opiekunem, tworząc wspólnotę rodzinną. Są to osoby samotne utrzymujące się tylko z rent socjalnych. Wymagają oni troski i opieki ze strony innych i taką właśnie pomoc zaoferowali podopiecznym Domu Chleba Powszedniego „Betel” uczniowie działający w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Wraz z opiekunkami: Urszulą Smolarek i Bogusławą Kotylą, realizującymi program innowacji pedagogicznej,  w dniu 18 maja 2018 r. odwiedzili oni wspólnotę, by zaoferować im swoją pomoc. Za pieniądze zebrane wśród młodzieży obdarowani mieszkańców Domu odzieżą i owocami.

        Spotkanie sprawiło wszystkim dużo radości. Była to okazja do wzajemnego się poznania, spędzenia czasu w miłej atmosferze, pouczających rozmów uwrażliwiających na potrzeby innych. Podopieczni Pana Janusza bardzo chętnie opowiadali o sobie wolontariuszom i prezentowali swoje talenty wokalne oraz taneczne. Uczniowie natomiast zadeklarowali uczestnictwo w kolejnych spotkaniach i systematyczną współpracę.

   

 • „Chodź, pomaluj mój świat na ...niebiesko”.

   

  „Chodź, pomaluj mój świat na ...niebiesko”. - Obrazek 1„Chodź, pomaluj mój świat na ...niebiesko”. - Obrazek 2„Chodź, pomaluj mój świat na ...niebiesko”. - Obrazek 3

  W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Chodź, pomaluj mój świat na ...niebiesko”. Uczniowie naszej szkoły oraz przedszkola już po raz drugi z powodzeniem brali udział w tym konkursie. Tematem przewodnim prac był autyzm i przypisany mu kolor niebieski.

 • Wizyta w Sądzie Rejonowym w Wieluniu

   

  W dniu 18 maja 2018r. uczniowie klas VI i VII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów w Polsce. Ponadto zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, zwiedzili również budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych,  niebieski pokój oraz archiwum. Poza tym uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji nt.: „Prezentacja zawodu sędziego i odpowiedzialność prawna nieletnich".

 • Poranek z książką - Szkolny Klub Wolontariatu

  Opiekunki  Szkolnego Klubu Wolontariatu  w ramach innowcji pedagogicznej poprowadziły w przedszkolu zajęcia z cyklu Poranek z książką.  Czytanie sprawia dzieciom dużo radości, a przede wszystkim rozwija wyobraźnię. Pragniemy poprzez spotkania z najbliższymi w przedszkolu pogłębiać piękno płynące z literatury dziecięcej.

 • Sieć bez obaw

   

  Sieć bez obaw

  Pod takim hasłem Wolontariusze  z klasy VI przygotowali prezentacje multimedialną  na temat Internetu, ponieważ jak mówią badania grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa związane z nieświadomym korzystaniem z internetu są najmłodsi.

   „Dzieci nie wyobrażają sobie świata bez Internetu. Ale nie zawsze wiedzą, jak korzystać z sieci bezpiecznie i unikać cyber-zagrożeń. Uczniowie klas młodszych chętnie poznają możliwości komputera, ale potrzebują wsparcia i porady. Dlatego wspólnie z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu pomagamy młodszym  użytkownikom Internetu opanować te ważne zagadnienia – mówi Wolontariuszka Julia Kołtek

  Głównym celem zajęć było zwrócenie uwagi dzieci  na szereg niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu. W trakcie dyskutowano i podawano przykłady sytuacji z życia wziętych. Wolontariusze podkreślili, iż korzystając z Internetu należy zachować ostrożność i dbać o bezpieczeństwo.

 • Konkurs Plastyczny "Chodź , pomaluj mój świat na ... niebiesko"

  15.05.2018

  Niebieski Świat

    Troje uczniów z klasy III oraz dwie dziewczynki z grupy 5-6 latków z Kolonii Lisowice wzięło udział w konkursie plastycznym pt."Chodź, pomaluj mój świat na niebiesko". Organizatorem konkursu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie oraz Stowarzysze na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnej "Uśmiechem Malowane" . Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 15.05.2018r. w Ośrodku Specjalnym w Działoszynie. Dzieci otrzymały nagrody, dyplomy oraz słodki poczęstunek. 

 • SZKOLNY KONKURS "ORZEŁ BIAŁY - NASZ DUMA"

  09.05.2018

             

                W 2018 r przypadła 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamietaniające to wyniosłe wydarzenie.Uczniowie ze szkoły w Kolonii Lisowice wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Orzeł Biały- nasza duma" Zorganizowanym przez Panią Magdę Piotrowską. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie równorzędnie zajęli I miejsce.

 • Gminne Prezentacje Artystyczne Przedszkoli

  08.05.2018

  08.05.2018r. Przedszkole z Kolonii Lisowice wzięło udział w Gminnych Prezetacjach Artystycznych Przedszkoli organizowanych przez Miejsko-Gminnych Dom Kultury w Działoszynie. Dzieci zaśpiewały piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem ", młodsza grupa zaprezentowała taniec " Laleczka z saskiej porcelany ",a starsza grupa "Taniec piracki"

 • Z matematyką na Ty

  16.05.2018

  LICZĘ I MYŚLĘ LOGICZNIE

                 16 maja odbył się w Trębaczewie XIV konkurs " Z matematyką Ty" w konkursie wzięli udział uczniowie z terenu Gminy Działoszyn oraz Pajęczna. III miejsce zdobyła uczennica z Kolonii Lisowice Lena Drab przygotowana przez Panią Bożenę Wcisło.

 • IV Międzyszkolny Turniej Ekologiczno-Sportowy

  09.05.2018

  Sport to samo zdrowie !

  9 Maja 2018 r. na hali sportowej w Raciszynie odbył się Międzyszkolny Turniej Ekologiczno-Sportowy, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z Gminy Działoszyn.Olimpiadę przygotowali nauczyciele klas I-IIIze szkoły w Kolonii Lisowice oraz z Raciszyna.Uczniowie rywalizowali w rozgrywkach sportowych oraz wykazywali swoją wiedzę na temat przyrody i ekologii. 

   

 • Z książką na Ty, czytaj pierwszy

  27 kwietnia naszą szkołę odwiedzili  uczniowie II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Licealiści biorą udział w olimpiadzie, w ramach której realizują projekt społeczny "Z książką na Ty, czytaj pierwszy". Celem projektu jest podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. W spotkaniu brali udział uczniowie klas Va, Vb i VII. Z zaciekawieniem słuchali przygotowanej prelekcji, najaktywniejsi zostali nagrodzeni książkami.